Página nueva 1

Cens de 1510. Ciutat de València

MILITARS FORA DE VALÈNCIA ( 394 caps fiscals)

1

Ausiàs Despuig

VIIII liures II sous

Xátiva

2

Ausiàs Ferrer

III liures sous VIII

3

Baltasar Morelló

I liura II sous VIIII

4

Bernat Johan Morelló

I liura X sous IIII

5

Baltasar Sanç

II liures V sous VI

6

Beatriu Sanç, germana de Francés Sanç, fill de Miquel Sanç

I liura II sous VIIII

7

Baltasar Ferran

III liures sous VIII

8

Bernat Jeroni Sanç de Albayda

II liures V sous VI

9

Beatriu Sanç, filla de micer Johan Sanç, donzella

I liura X sous IIII

10

Dona Beatriu Sanç, filla del mestre

I liura II sous VIIII

11

Dona Blanca, hereua de dona Castellana de Bellvís, per si e com a donatària de don Anthoni de Bellvís, senyor de Bellús, e de don Francés de Bellvís, senyor de Sent Johan

XV liures III sous IIII

12

Mossèn Carles Roqua

I liura XVII sous XI

13

Reduhit a VII sous VII diners, ab acte rebut per lo scrivà de la cort a X de febrer any DXII, Carles d'Ontiveros

liures VII sous VII

14

Elihonora Sanç, senyora de Alboy, e sos fills

X liures IIII sous VIIII

15

Enrich Tallada

III liures sous VIII

16

Don Francisco Fenollet, senyor del Genovés

IIII liures XVIII sous VII

17

Francés Martí

II liures V sous VI

18

Francina Sanç, muller de mossèn Luís Sanç de Vallada

I liura X sous IIII

19

Françés Ferriol

II liures XIII sous I

20

Francés Sanç, senyor de Montichervo

XI liures VII sous VI

21

Francés Sanç, fill de Miquel

VI liures I sou IIII

22

Françés Escrivà

V liures VI sous II

23

Felip Cardador, comanador de Santiago

III liures sous VIII

24

Francés Sans, fill de Jaume

V liures VI sous II

25

Francés Roglà

I liura X sous IIII

26

Guerau Bonet Alós

I liura X sous IIII

27

Galceran Escrivà Johan y Gaspar Escrivà, fills de aquell

V liures VI sous II

28

Guerau Terrenet

IIII liures III sous V

29

Gaspar Castellar

liures XV sous II

30

Galceran Llansol y dona Elionor Lançol

II liures V sous VI

31

Gaspar Sanç, senyor de Vallés, e ses germanes

IIII liures XI sous

32

Guerau Tallada

I liura X sous IIII

33

Guillem Martorell

III liures XV sous X

34

Gaspar Sanç, fill de mossèn Janot, jendre de Costa

V liures VI sous II

35

Gaspar Tolosa

II liures V sous VI

36

Gaspar Jeroni Sanç y fill de Jaumot Sanç

II liures V sous VI

37

Guillem Ramon de Bellvís, senyor de la Foya de Beniajar, e sa muller

II liures V sous VI

38

Galceran Ferrer, senyor de Vertfull, sa mare e filles

I liura II sous VIIII

39

Hereus de don Luís de Rocafull y sa mare

VI liures I sou IIII

40

Jeroni Johan

I liura X sous IIII

41

Johan Solzina

I liura XVIII sous I

42

Jaume Estanya

II liures V sous VI

43

Jeroni Martí, senyor del lloch de Sent Pere

III liures VIII sous III

44

Johan Roqua

I liura XVIII sous I

45

Johan Tallada

VIII liures VI sous X

46

Jeroni Bou, fill del governador de Xàtiva

III liures sous VIII

47

Janot Sanç

I liura XVIII sous I

48

Johan Alava(n)ya

I liura II sous VIIII

49

Johan de Bellvís, senyor de Terrateix, y sa mare

III liures XV sous X

50

Jaume Sanç, fill de mossèn Françesch

V liures VI sous II

51

Jaume Sanç d'Aranda, fill de Pere

I liura X sous IIII

52

Johan Alava(n)ya

I liura X sous IIII

53

Jaumot Johan

I liura X sous IIII

54

Johan Sanç, senyor de la Llosa

XV liures XVIII sous

55

Johan de Bellvís, senyor de Culata

III liures sous VIII

56

Johan Mates

II liures V sous VI

57

Loys Tallada, donzell

liures XV sous II

58

Loys Castellar

liures VII sous

59

Loys Tallada, fill de Jaume

II liures V sous VI

60

Lançol de Lançol

I liura II sous VIII

61

Loys Despuig

IIII liures XI sous

62

Reduhit a XXX sous IIII diners, ab acte reebut per lo scrivà de la cort a X de febrer any DXII, Loys de Gallach, jendre de Miralles

I liura X sous IIII

63

Loys de Malferit

III liures sous VIII

64

Loys de Montagut, senyor de Barcheta

III liures VIII sous III

65

Loys Roqua

I liura XVII sous X

66

Loys Dauder

III liures sous VIII

67

Miquel Johan de Sent Ramon

IIII liures XI sous

68

Miquel Escrivà

I liura II sous VIIII

69

Miquel Galçeran Sanç

IIII liures III sous V

70

Margarita de Sent Ramon, viuda

VI liures I sou IIII

71

Miquel Benavent

II liures V sous VI

72

La muller de Pere Guillem Tallada, que està de per si y separada de son marit

73

Pere Sanç, senyor de Benimexís

I liura X sous IIII

74

Pere Bosch, senyor del lloch de Toçalet

I liura X sous IIII

75

Perot Roca

I liura XVII sous XI

76

Perot Martí, scrivà del senyor de Sent Pere

liures XV sous II

77

Pere Luys Sanç, fill del mestre

I liura X sous IIII

78

Pere Guillem Tallada

liures XV sous II

79

Pere Sanç, senyor de Senyera

VII liures XI sous VIII

80

Pere Guillem Siurana, senyor de Alfarrazí, ab sa mare

III liures XV sous X

81

Pere Guillem Sisto

liures XV sous II

82

Roglà, fill de Miquel Roglà de Canyella

liures XV sous II

83

Ramon Sanç, don·Angela, dona Castellana, dona Yolant, germanes

I liura II sous VIIII

84

Sent Ramon, senyor de Benissuera

I liura X sous IIII

85

Viuda de Janot Martí

liures XV sous II

86

Viuda de don Perot Samboy

IIII liures XI sous

87

Viuda d'en Perot Sanç Tolsana

III liures sous VIII

88

Viuda de mossèn Perot Sanç àlias Lagua(n)ya

II liures V sous VI

89

Viuda de Miquel Tallada

II liures V sous VI

90

Viuda de Johan Alava(n)ya

liures XV sous II

91

Viuda de mossèn Ausiàs de Malferit

liures XV sous II

92

Viuda de mossèn Perot Roca del Molí

liures XV sous II

93

Viuda de mossèn Luys Sanç

liures XV sous II

94

Viuda d'en Luys Johan

I liura X sous IIII

95

Viuda de mossèn Perot Roca, olim senora de Anahuyr

liures XV sous II

96

Ysabel de Bellvís Senboya, olim senyora de la Foya

V liures VI sous II

97

Andreu Soler y sa mare y germana

VI liures VIII sous XI

Oriola

98

Andreu Ferràndiz de Mesa

II liures XIII sous I

99

Ausiàs Martí

liures VII sous VII

100

Àngela Mingot e de Fuentes, relicta de Antoni de Fuentes

I liura X sous IIII

101

Mossèn Andreu Durà

liures VII sous VII

102

Andreu Miró, jendre de Francés Martí

liures VII sous VII

103

Andreu Miró, fill de Johan

liures VII sous VII

104

Alfonso Rossell, jendre de Molins

I liura X sous IIII

105

Antoni Guasch

liures VII sous VII

106

Levat ab acte rebut a XXX de joliol DXIII, mossèn Andreu Martí

III liures sous VIII

107

Beatriu Peres, viuda muller de Loys Ferràndiz de Mesa

I liura X sous IIII

108

Berthomeu Monsí de Castanyeda

I liura II sous VIIII

109

Beatriu Ferràndiz

liures XV sous II

110

Bernardí Masquefa

I liura II sous VIIII

111

Baltasar Silvestre, fill de Genís Silvestre

liures VII sous VII

112

Beatriu Rossell, viuda, e sos fills, ereus de Alfonso Rossell

III liures sous VIII

113

Baltasar Masquefa

I liuraX sous IIII

114

Bernadí Masquefa o sos hereus

liures XV sous II

115

Beata Masquefa e sa germana

liures VII sous VII

116

Beatriu Masquefa, viuda muller de Andreu

liures XV sous II

117

Beata filla de Genís Martí

liures XV sous II

118

Catalina Garcia e sos filles

II liures XIII sous I

119

Catarina Rossella, donzella

liures VII sous VII

120

Damiata Ayora, viuda, e sos fills, ereus de March Rossell

I liura XVII sous XI

121

Diego Roys de Mendoça

I liura II sous VIIII

122

Diego de Soler

V liures XIII sous VIIII

123

Damiata Masquefa, viuda, muller quòndam de Jaume Masquefa

liures VII sous VII

124

Doctor Fuentes

II liures V sous VI

125

Diego Ferràndiz de Mesa

liures VII sous VII

126

Elihonor Martina

liures XV sous II

127

Enrich Masquefa

IIII liures I sou VII

128

Elionor Roÿz, viuda, e sos fills, ereus de Nicolau Molins

I liura XVII sous XI

129

Elionor de Villafranqua

liures XV sous II

130

Elionor, viuda muller de mossèn Andreu Roÿz, en son nom propi e quom a curatriu de sos fills, ereus del dit mossèn Andreu

III liures sous VIII

131

Françés Martí

I liura II sous VIIII

132

Francesca Castellà

liures VII sous VII

133

Françés Llobet

liures VII sous VII

134

Françés Orumbella

liures VII sous VII

135

Françés Masquefa

liures VII sous VII

136

Don Françés de Rocafull

I liura X sous IIII

137

Françés Soler

I liura II sous VIIII

138

Françés Ferràndiz de Mesa, comanador

I liura XVII sous XI

139

Françés Orumbella, fill de Antoni

liures VII sous VII

140

Fills hereus de Johan Llohazes

liures VII sous VII

141

Françés d'Artés

liures VII sous VII

142

Francesch Avellaneda

liures II sous VIIII

143

Françés Johan Martí, fill de mossèn Johan Martí

I liura XV sous II

144

Françés Silvestre, jendre de Gascó Peres

liures VII sous VII

145

Françés Miró, germà del senyor de Redovà

liures XV sous II

146

Filla y ereua de mossèn Genís de Villafranqua

liures XV sous II

147

Françés Monsí, fill de Jaume Ferràndiz de Mesa, nét de Tudela

liures VII sous VII

148

Ferrando Llohazes y Rodrigo Lohazes, fill de aquell

liures XV sous II

149

Françés Torres, jendre de Pere Ferràndiz, draper

liures VII sous VII

150

Affegit ab acte rebut per lo scrivà de la cort a X de febrer any DXII, Francés Peres Felipe

liures VII sous VII

151

Guillem Peris Vahello

liures XV sous II

152

Gaspar Roÿz, donzell

II liures XIII sous I

153

Galceran de Soler

I liura II sous VIIII

154

Genís de Rocamora

liures VII sous VII

155

Genís de Figueroha

liures VII sous VII

156

Genís Terrés

liures VII sous VII

157

Gaspar Masquefa

liures VII sous VII

158

Genís Villafranqua

liures VII sous VII

159

Genís Ferràndiz de Cuesta

liures XV sous II

160

Affegit ab acte rebut per lo scrivà de la cort a X de febrer any DXII, Gil Gomes

liures VII sous VII

161

Hereus de Pere Rocamora

liures VII sous VII

162

Johan Monsí de Casta(n)yeda

II liures V sous VI

163

Johan Silvestre

I liura II sous VIIII

164

Johan Terrés

liures VII sous VII

165

Jaume Gilabert

II liures V sous VI

166

Johan Gilabert

I liura XVII sous XI

167

Jaume Johan Rocamora

liures VII sous VII

168

Johan Martí, fill de Nicolau

II liures V sous VI

169

Johan Martí e Francés Martí, germans

I liura X sous IIII

170

Jaume Tagores

II liures XIII sous I

171

Johan Tagores, son fill

I liura XVII sous XI

172

Johan Yva(n)yes de Riudolius, Tagores

liures XV sous II

173

Jaume Miró y Francés Miró

I liura XVII sous XI

174

Jaume Lópiz Morzillo

liures VII sous VII

175

Johan Silvestre e son fill Pere Claramunt

I liura X sous IIII

176

Johan Martí de Mirona, major

liures VII sous VII

177

Johan Miró de Redovà

liures VII sous VII

178

Johan Eximenes, major

I liura II sous VIIII

179

Johan Ferràndiz de Mesa

II liures XIII sous I

180

Johana Soler, filla de mossèn Galceran, muller qui és de Andreu Masquefa

liures XV sous II

181

Johan de Vilafranca

liures VII sous VII

182

Don Johan de Rocafull

IIII liures XI sous

183

Johan Roys, senyor de Coix

IIII liures XI sous

184

Johan Ferràndiz, major

II liures XIII sous I

185

Jaume Masquefa

liures VII sous VII

186

Johan Martí, fill de Jaume

liures XV sous II

187

Jaume Montanyés, cavaller

I liura XVII sous XI

188

Johana, donzella, filla de Johan Masquefa

liures VII sous VII

189

Johan Miró, fill de Pere

liures VII sous VII

190

Johan Eximenes, menor

I liura II sous VIIII

191

Johan Maça de Lliçana e d'Olius, fill de aquell

IIII liures XVIII sous VII

192

Jaume Masquefa, senyor de la Daya

IIII liures III sous V

193

Jaume Desprats

III liures sous VIII

194

Johan Masquefa

liures VII sous VII

195

Johan Maça e sa muller, fill del governador

liures VII sous VII

196

Jaume Masquefa, fill de Pere

liures XV sous II

197

Jaume Roïz, fill de mossèn Roïz

liures XV sous II

198

Jaume Martí, fill de Nicolau

I liura X sous IIII

199

Johan Martí, fill de mossèn Johan

liures XV sous II

200

Johan Ferràndiz, fill de mossèn Jaume

I liura II sous VIIII

201

Johan Monsí, jendre de Agullana

liures XV sous II

202

Johan Benafa

liures VII sous VII

203

Affegit ab acte rebut a X de febrer any DXII, Johan López Morzillo

liures VII sous VII

204

Loys Ferràndiz

I liura II sous VIIII

205

Loys Martí

I liura II sous VIIII

206

Luys Lahores

II liures V sous VI

207

Luys Martí, fill de Johan

liures XV sous II

208

Luys Roquamora, fill del germà del bisbe

I liura II sous VIIII

209

Loys Alava(n)ya, fill de Pau

I liura II sous VIIII

210

Loys de Soler

liures XV sous II

211

Luys de la Torre, major de dies

liures XV sous II

212

Luís de la Torre, jendre de Zuret

liures VII sous VII

213

Luís Martí, bachiller

liures VII sous VII

214

Luís Rocamora, germà del senyor de la Granja

liures XV sous II

215

Martí Ferràndiz

I liura XVII sous XI

216

Martí Roys de Mendoça

liures XV sous II

217

Maria, filla y ereua de Genís de Villafranca

I liura X sous IIII

218

Martí Amorós

liures XV sous II

219

Melchior Rocamora

liures VII sous VII

220

Manuel Monsí

liures VII sous VII

221

Nicolau Martí, major

I lliura VII sous XI

222

Nicolau Martí, fill de Françés

II lliures XIII sous I

223

Nicolau Masquefa

II lliures XIII sous I

224

Pere Blay Gil

VII sous VII

225

Pau Alava(n)ya

I lliura II sous VIIII

226

Pere Ferràndiz de Cuesta

I llira II sous VIIII

227

Pere de la Torre, jendre de Amat

VII sous VII

228

Pedro de Roquamora, senyor de la Granja

III lliures XV sous X

229

Pere Masquefa, menor

I lliura X sous IIII

230

Pere Fluvià

XV sous II

231

Pere Martí

III lliures VIII sous III

232

Pere Desprats

III lliures sous VIII

233

Pere Masquefa, fill de Pere

XV sous II

234

Pere de la Torre, jendre de Johan Martines

I lliura II sous VIIII

235

Pere Ferràndiz de Càceres

I lliura X sous IIII

236

Pedro Rocamora, germà del bisbe

III lliures sous VIII

237

Vahello, fill de Peres Vaello

VII sous VII

238

Mestre Rodrigo Llohazes

II lliures V sous VI

239

Dona Stefania de Rocafull

II liures V sous VI

240

Affegit ab acte rebut a X de febrer any DXII, Salvador Lloazes

liures XV sous II

241

Vicent Martí

I liura XVII sous XI

242

Viuda de don Francí de Rocamora

liures XV sous II

243

Viuda Damiata Masquefa, muller quòndam de Jaume

liures VII sous VII

244

Viuda de don Henrrich de Rocafull e sos fills

VI liures XVI sous VI

245

Viuda de Martí Ferràndiz de Cuesta

I liura II sous VIIII

246

Viuda de Jaume Garcia de Llaza

I liura II sous VIIII

247

Viuda de Pere Ferràndiz de Mesa

I liura II sous VIIII

248

Viuda de Françés Eximenes

liures VII sous VII

249

Viuda de Françés Soler Quexana

I liura X sous IIII

250

Viuda de Johan Roca

I liura XVII sous XI

251

Viuda de mossèn Pere de Fuentes, mare del doctor Fuentes

liures XV sous II

252

Viuda de Genís Martí, filla de Claramunt

liures XV sous II

253

Viuda de Pere Eximenes, germana de Pau Alavanya

liures XV sous II

254

Christòfol Martí

liures VII sous VII

255

Ysabel Roÿz, viuda, muller quòndam de Luys de Fuentes

I liura II sous VIIII

256

Antoni Merita

liures XV sous II

Alacant

257

Alfonso Martines, bayle

I liura X sous IIII

258

Alfonso Martines, menor

I liura II sous VIIII

259

Affegit ab acte, Andreu Lopes de Tudela

III liures sous VIII

260

Bernat Pasqual, fill de Guillem

I liura X sous IIII

261

Bernat Pascual

liures XV sous II

262

Affegit ab acte, Bernat Torres

liures VII sous VII

263

Micer Damià Vallelebrera

liures XV sous II

264

Elihonor, viuda, muller de Gastó Bernat, e sos fills

liures VII sous VII

265

Françés Portes, cavaller

I liura XVII sous XI

266

Françés Johan de Vallebrera, fill del sorrogat del governador

I liura X sous IIII

267

Affegit ab acte, Francesch Puigvert

liures VII sous VII

268

Guillem Pasqual, fill de Johan

I liura II sous VIIII

269

Johan Pasqual, fill de Thomàs

I liura X sous IIII

270

Johan Pasqual, fill de Bernat

liures XV sous II

271

Johan Pasqual, fill de Francés

liures XV sous II

272

Johan Puig de Vallebrera, sorogat de governador

II liures V sous VI

273

Johan Franch, fill de mossèn Franch

I liura X sous IIII

274

Jaume Pasqual, fill de Pere

liures VII sous VII

275

Johan Martí, donzell

liures III sous

276

Johan Bernat

liures VII sous VII

277

Johan Linares

liures VII sous VII

278

Jaumot Sepulcre

liures III sous

279

Jaume Puigvert e Christòfol, fill de aquell

liures VII sous VII

280

Joan Franch

I liura X sous IIII

281

Jaume Vallebrera

I liura II sous VIIII

282

Jeroni Bernat

liures VII sous VII

283

Johan Bernat

liures VII sous VII

284

Duplicat e paga segons dessús està pactat, juxta lo manifest per ell e son procurador devant, Johan Puig de Vallebrera

III liures sous VIII

285

Affegit ab acte, Johan López de Tudela

liures XV sous II

286

Lope Ferràndiz de Mesa

II liures XIII sous I

287

Miquel Pasqual

liures XV sous II

288

Martí Ferràndiz de Mesa

I liura XVII sous XI

289

Melchior Vallebrera

liures VII sous VII

290

Melchior Vallebrera, fill de Thomàs

I liura X sous IIII

291

Nicolau Martines de Vera

I liura X sous IIII

292

Onorat Franch

I liura II sous VIIII

293

Perot Pasqual, fill de Joan

I liura II sous VIIII

294

Perot Sena y Gaspar Sena, germans

liures XV sous II

295

Pere Pasqual, fill de Guillem

I liura II sous VIIII

296

Perot y Johanot Bonyvern, fills de mossèn Pere Bonyvern

I liura II sous VIIII

297

Pere de Mena

liures XV sous II

298

Pere Ferràndiz de Cuesta

III liures VIII sous III

299

Perot Martines de Vera

II liures XIII sous I

300

Perot Bernat

I liura X sous IIII

301

Salvador Pasqual, fill de Guillem

I liura II sous VIIII

302

Thomàs Pasqual, fill de Johan

I liura II sous VIIII

303

Viuda d'en Pere Artés

liures XV sous II

304

Viuda de Johan de Borgonyó

liures XV sous II

305

Viuda de mossèn Franch y sa filla donzella

liures XV sous II

306

Viuda Rocamora

liures VII sous VII

307

Viuda de mossèn Thomàs Vallebrera

I liura X sous IIII

308

Fonch llevat de la present partida son fill, micer Damià, per quant està tachat per si, segons lo manifest qu·és stat donat de per si e sa mare, per si resta-y son fill micer Damià

liures sous

309

Affegit ab acte, Christòfol Pascual

VII sous VII

310

En Joan Peres de Castellar

liures VII sous VII

Sogorb

311

Viuda Munyoz de Marsilla, muller de Garçia Garçés de Marzilla

liures XV sous II

312

Mossèn Johan Guerau

I liura II sous VIIII

Alzira

313

Matheu Galiar (?)

I liura II sous VIIII

314

Johan Lloris de Pomar

I liura II sous VIIII

315

Jaume Roca

I liura II sous VIIII

316

Garcia de Vera

II liures V sous VI

317

Johan Gasquil

liures XV sous II

318

Pere Puig Gilabert

I liura X sous IIII

319

Guillem Alamany Martorell

II liures V sous VI

320

Pere Olzina, cavaller

liures VII sous VII

321

Joan Loris de Pomar, senyor de Pujol

I liura X sous IIII

322

Los fills y ereus de mossèn Luys Roca y sa mare

liures XV sous II

323

Perot Roglà

liures XV sous II

324

Rodrigo Salzedo, balle

liures VII sous VII

325

En Johanot Martorell

I liura X sous IIII

326

La viuda muller de mossèn Jaume Valero ab sos fills

I liura X sous IIII

327

Francés Ricart

liures VII sous VII

Morella

328

Guillem Ramon de Biusca, senyor del loch de Ortells

III liures VIII sous III

329

Affegit ab acte, Loís Valls, senyor de Erbés Jussans

I liura X sous IIII

330

Los fills de March de Biusca

VII liures XI sous VIII

Vilafranca

331

Micer Andreu Martí

I liura XVII sous XI

Oliva

332

Mossèn Francés Pintor

IIII liures III sous V

Gandia

333

Mossèn Jaume Roqua

I liura X sous IIII

334

En Pere Gago, cavaller

I liura II sous VIIII

335

Perot Tamarit e son fill Jachmot e Miquel

II liures V sous VI

336

Johan Calatayut, senyor de Sella

XVII liures XVI sous V

Cossentayna

337

Johan de Calatayut, fill del prop dit

I liura XVII sous XI

338

Ausiàs de Calatayut

I liura XVII sous XI

339

Luís Johan de Calatayut

I liura X sous IIII

340

Nofre Calatayut

I liura II sous VIIII

341

Johan Ferriç

III liures sous VIII

342

Antoni Roglà

II liures XIII sous I

343

Dalmau Flovià

liures VII sous VII

344

Don Johan Roys de Corella

III liures sous VIII

345

Nico(lau) Roÿz de Cascant

III liures VIII sous III

346

Bernat Estanya

VI liures VIII sous XI

347

Nofre Estanya

II liures XIII sous I

348

Luys Alamany

I liura II sous VIIII

349

Jaume Ortís, major, e son fill

II liures XIII sous I

Elig

350

Pau Ortís

I liura X sous IIII

351

Nihil, Jaume Ortís, menor

liures XV sous II

352

Micer Pere Ortís d'Orta

I liura II sous VIIII

353

Guillem de Santacília e sos germans

II liures XIII sous I

354

En Johan d'Aléuda

I liura XVII sous XI

355

En Pere d'Aléuda

liures VII sous VII

356

Johan Ferràndiz, jendre de Felip Malla

II liures XIII sous I

357

Diego de Luxan

II liures V sous VI

358

Johan Alvado

I liura II sous VIIII

359

Nicolau Casalduch

IIII liures III sous I

Castelló de la Plana

360

Perot Miquel

liures XV sous II

361

Llorenç Miquel

liures XV sous II

362

Pere de Reus

I liura II sous VIIII

363

Bernat de Reus

I liura II sous VIIII

364

Felip Castelló, cavaller

I liura X sous IIII

Alcoy

365

Perot Estanya

I liura II sous VIIII

366

Miquel Garcés de Marzilla, senyor de la Torre de Jusana

II liures V sous VI

Ademús

367

Comanador Montull

VII liures XI sous VIII

Vila-real

368

En Guillem Servera

VII liures XI sous VIII

Sent Matheu

369

Mossèn Damià de Capdevila, balle

liures XV sous II

370

Matheu Roÿs de Castellblanch de la Tore Jusana II liures V sous VI

Castellfabib

371

Mossèn Johan d'Espejo, major

I liura X sous IIII

372

Johan Girart Cucaló y son fill lo comanador

III liures sous VIII

Morvedre

373

Esparça e son germà Manuel

II liures XIII sous I

374

Jaume Castellnou

I liura X sous IIII

375

Baltasar Johan Mo(n)yós e sa mare, la viuda de mossèn Francés Monyós

I liura XVII sous XI

376

Mossèn Francés Armengol

I liura II sous VIIII

377

Johan de Senfeliu

I liura X sous IIII

378

Miquel Berenguer

I liura X sous IIII

379

Francés Esparça

I liura X sous IIII

380

Johan Martines de Bictòria

liures XV sous II

381

Luís Robiols

I liura II sous VIIII

382

Manuel Robiols

liures XV sous II

383

Loys Guerau

I liura X sous IIII

384

La viuda Llopisa e sos fills

III liures XV sous X

385

Thomàs Llopis

V liures VI sous II

386

La viuda de Johan Senfeliu

liures XV sous II

387

Ferrando Armengol

I liura X sous IIII

388

Johan Ramo

IIII liures XI sous

389

Francés de Senfeliu, balle

liures XV sous II

390

Dionís Esparça

liures XV sous II

391

La donzella de Pere Bitòria

liures VII sous VII

392

Duplicat e paga ab son fill, per quant fon donat lo manifest per abduys, la viuda de mossèn Francés Monyós

liures XV sous II

393

Duplicat e ha de pagar la dessús dita quantitat, segons la renda que ha manifestat, mossèn Ferrando Armengol

I liura XVII sous VI

394

Loys Esparça, de casa del bisbe de Tortosa

liures XV sous II