Página nueva 1

Cens de 1510. Ciutat de València

MILITARS DE VALÈNCIA ( 412 caps fiscals)

1

Adelantado de Granada

LXVIII liures V sous

2

Don Alonso de Cardona ab sa mare y germana

LX liures XIII sous IIII

3

Mossèn Alfonso Sanchis

XXX liures VI sous VIII

4

Don Alonso del Milà

VIIII liures II sous

5

Don Alonso Fajardo, senyor de Polop

VIIII liures II sous

6

Don Alonso Rebolledo ab sa sogra

VII liures XI sous VIII

7

Micer Ausiàs del Bosch

VII liures XI sous VIII

8

Dona Àngela Bellvís e son fill

II liures V sous VI

9

Mossèn Ausiàs Martí

II liures V sous VI

10

Dona Ana Çanoguera

II liures V sous VI

11

Dona Àngela Centelles

I liura X sous IIII

12

Mossèn Andreu de Sentacreu

I liura X sous IIII

13

Arnal Pérez, scrivà de manament

I liura XVII sous XI

14

Don Alfonso Fagardo, comanador de Sant Yago

I liura XVII sous XI

15

En Ausiàs Stanya, de casa de don Rodrigo de Borga

I liures II sous VIIII

16

Don Aymerich Centelles, senyor de Pedralba

VI liures VI sous VI

17

Mossèn Anthoni Johan

XI liures VII sous VI

18

Anthoni de Vich

XII liures II sous VIII

19

Mossèn Ausiàs Crespí

VIIII liures XVII sous II

20

Don Àngel de Vilanova

VI liures VI sous VI

21

Mossèn Baltasar Sorell

XXXVII liures XVIII sous IIII

22

Mossèn Bernat Almúnia

XVIII liures XVIIII sous II

23

Mossèn Baltazar de Pertusa

VII liures XI sous VIII

24

Baltazar Pellicer e sa mare

VI liures I sou IIII

25

Don Baltasar de Castellví

III liures XV sous X

26

Mossèn Bernat Jolià

III liures XV sous X

27

Mossèn Berenguer Mercader, germà del senyor de Argelita

III liures XV sous X

28

Mossèn Berenguer Amalrich

III liures sous X

29

Don Bernat de Castellví

II liures V sous VI

30

Berthomeu Figuerola

II liures V sous VI

31

Dona Beatriu de Moncada, sogra de don Alonso II liures V sous VI

32

Berenguer Gras

I liura X sous IIII

33

Bustamant

I liura II sous VIIII

34

Don Bertran de Guivara e sa muller, per la renda que té en Gandia

liures XV sous II

35

Blanes, fill de mossèn Vidal

VI liures VI sous VI

36

En Bernat Guillem Català, olim senyor de Planes

XX liures XVII sous I

37

Mossèn Berenguer Dezllor

VI liures I sou IIII

38

Don Bernat de Vilarig

III liures XV sous X

39

Mossèn Barceló

III liures sous VIII

40

Mossèn Bernat Conill

I liura X sous IIII

41

Mossèn Baltazar Marzilla, fill del clauer

I liura II sous VIIII

42

Beatriu Castellar

liures XV sous II

43

Dona Beatriu de Pròxita e de Corvell

VIIII liures XVII sous II

44

Affegit ab acta, Bernat Roís de Corella, senyor de Nàquera

VII liures XI sous VIII

45

Affegit ab acta, Bernat Darbisso

liures VII sous VII

46

Comte de Oliva

LXXV liures XVI sous VIII

47

Comte de Albayda

LIII liures I sou VIII

48

Don Cherubí Centelles

XXX liures VI sous VIII

49

Mossèn Cosme de Vilarrasa

XVIII liures XVIIII sous II

50

Comte de Aranda

XV liures III sous IIII

51

Comte de Cocentayna

XI liures VII sous X

52

Comanador Sentàngel

XI liures VII sous X

53

Comanador Cabanyelles

VII liures XI sous VI

54

Comanador Muntagut y sa muller

VI liures I sou III

55

Don Carles Pardo

VI liures I sou III

56

Comtesa de Trivento, senyora de la vall de Almonazir

VI liures I sou III

57

Comanador Ferrer

IIII liures XI sous

58

Comte Golizavo don Pedro de Cardona

IIII liures XVIII sous VII

59

Cavalleria, senyor de Benimàmet

III liures XV sous X

60

Comanador Pellicer

III liures sous VII

61

Mossèn Çaydia, alguazir

II liures V sous VI

62

Comtesa d'Almenara

I liura X sous IIII

63

Comanador Pugades

I liura X sous IIII

64

Castellana Scrivà, filla de mossèn Matheu Scrivà

I liura II sous VII

65

Corella, germana de mossèn Corella

liures XV sous II

66

Comanador Torres

liures XV sous II

67

Castellana Valleriola, germana de mossèn Luís Valleriola

liures XV sous II

68

Catherina Corella, sogra del senyor de Navages liures VII sous VII

69

Comtesa de Palamós dona Ypòlita de Liori

V liures VI sous II

70

Canyell, qui està en Muncada

II liures V sous VI

71

Carles Dernils

II liures V sous VI

72

Dona Cubella, senyora de Torres Torres, ab son fill

XI liures VII sous VI

73

Castellana de Castellví

I liura II sous VIIII

74

Duch de Gandia

CXXI liures VI sous VIII

75

Diego de Barca, de casa de don Alonso de Cardona

I liura II sous VIIII

76

Don Diomedes de Flors

V liures VI sous II

77

Domingo Pons

III liures XV sous X

78

Duch de Vilaffermosa

XI liures VII sous VI

79

Micer d'Olessa, metge

II liures V sous VI

80

Don Rodrigo de Aragó, duch de Biselli, fill de la duquesa de Ferrara

VIIII liures XVII sous II

81

Enrich Sagra e sa germana

VII liures XI sous VIII

82

Eximén Pérez de Calatayú

VI liures I sou IIII

83

Enrich de Muntagut

IIII liures XI sous

84

Eximén Pérez Figuerola

III liures XV sous X

85

Don Éctor Roís de Corella

III liures XV sous X

86

Eximén Peres Scrivà, e sa muller

II liures V sous VI

87

Estanya, marit de la viuda de mossèn Miquel Català

II liures V sous VI

88

Don Eximén Pérez Corberan

VI liures VI sous VI

89

Don Enrich d'Íxer ab sa mare

XII liures II sous VI

90

Don Eneas Lladró

I liura XVII sous X

91

Mossèn Ferrando de Sentàngel, scrivà de ració

XXII liures XV sous

92

Don Ferrando de Torre, batle general, ab sa mare

XV liures III sous IIII

93

Mossèn Francés Ferrer, lochtinent de governador

XI liures VII sous VI

94

Don Francí Aguilar

XI liures VII sous VI

95

Don Ferrando de Figueroa

XI liures VII sous VI

96

Francés Loís de Soler, comanador

VIIII liures II sous

97

Don Francés Vives de Boÿl, senyor de Bétera

VII liures XI sous VII

98

Francí Joan de Muntagut

VII liures XI sous VII

99

Fills e hereus de don Francés Carròs

VII liures XI sous VII

100

Don Francisco de Vilanova, major

IIII liures XI sous VII

101

Don Francisco de Vilanova, menor

IIII liures XI sous VII

102

Francisco Fenollet

VI liures I sou IIII

103

Fill de Joan Loís de Vilarrasa

VI liures I sou IIII

104

Mossèn Francés Joan d'Artés, fill de micer Artés

VI liures I sou IIII

105

Mossèn Francesch Almenara

IIII liures XI sous

106

Mossèn Francí Sarçola

IIII liures XI sous

107

Micer Francés de Penarroga, doctor

III liures XV sous X

108

Dona Francina Borga Dezllava

III liures XV sous X

109

Mossèn Francés Corts

III liures sous VIII

110

Don Ferrando d'Íxer, comanador

III liures sous VIII

111

Francés de Pertusa

III liures sous VIII

112

Francés Loís de Vallterra, senyor de Canet e de Berenguer

III liures sous VIII

113

Don Francés de Castellví, fill de mossèn Bernat

II liures V sous VI

114

Micer Folquó

II liures V sous VI

115

Francés Joan Martí, fill de mossèn Ausiàs Martí

II liures V sous VI

116

Fill de mossèn Sentacreu, comanador

II liures V sous VI

117

Don Francí Monyós, jermà del senyor de Ayòder

II liures V sous VI

118

Francés Loís Bou, governador de Xàtiva

II liures V sous VI

119

Filla e hereua de don Anthoni de Vilanova, qui stà en Gandia

I liura X sous IIII

120

Francés Fluvià

I liura II sous VIIII

121

Fills e hereus de don Joan Çanoguera

V liures VI sous II

122

Fill de don Galceran de Borga

VIII liures VI sous X

123

Don Franger Lladró

VIII liures VI sous X

124

Don Francí de Monpalau

XII liures II sous VIII

125

Micer Francés Artés, doctor, ab son fill Jeroni

XVI liures XIII sous VIII

126

Mossèn Francesch de Penarroga

XXI liures IIII sous VII

127

Don Francés de Malferit e sa mare

I liura X sous IIII

128

Mossèn Francí Crespí, muller e fill

I liura X sous IIII

129

Fills de don Anthoni de Vilaragut

I liura II sous VIIII

130

Felip Boncomte, qui està en Algemezí

liures XV sous II

131

Don Gaspar de Ribelles

XXII liures XV sous

132

Don Galceran de Monpalau

XV liures III sous IIII

133

Don Gisbert Pardo

XV liures III sous IIII

134

Don Gaston de Muncada

XI liures VII sous VI

135

Don Gisbert d'Olius

XI liures VII sous VI

136

Don Gaspar de Castellví, senyor de Carlet

VIIII liures XVII sous II

137

Don Gaspar de Castellví, fill del prop dit

VIIII liures XVII sous II

138

Don Galceran de Castellví, fill del dit senyor de Carlet

VIIII liures II sous

139

Gaspar Felip Cruÿlles

VIIII liures II sous

140

Goçalbo d'Íxer

VIIII liures II sous

141

Gaspar Vives de Canemàs ab sa mare e tota sa casa

VII liures XI sous VIII

142

Gaspar Joan Tolzà, senyor de Navarrés

VI liures I sou IIII

143

Gaspar Amigó, senyor de Ayocor

VI liures I sou IIII

144

Guillem Ramon de Pertusa

IIII liures XI sous

145

Gaspar Joan, jenre de micer Trescull

IIII liures XI sous

146

Gaspar Joan de Monsoriu

III liures XV sous X

147

Mossèn Galvany Bou

III liures XV sous X

148

Galceran de Vich

III liures sous VIII

149

Galceran de Vilanova, fill de don Francisco

III liures sous VIII

150

Gaspar Mascó e sa muller e la viuda de mossèn Miquel Joan de Soler

XV liures III sous IIII

151

Galceran de Borga, major de dies

XIII liures XIII sous

152

Galceran de Borga, menor

V liures VI sous II

153

Gil Roís

II liures XIII sous I

154

Mossèn Gallach, fill de micer Gallach

V liures VI sous II

155

Don Gaspar de Castellví

V liures VI sous II

156

Guillem Ramon de Almenara

V liures VI sous II

157

Guillem Ramon de Blanes

VI liures XVI sous VI

158

Mossèn Guillem Ramon Pujades, major de dies

XXVI liures X sous X

159

Mossèn Guerau Yvorra, cunyat del bisbe de Sogorp

I liura II sous VIIII

160

Guillem de Muncada e sa sogra

V liures VI sous II

161

Affegit ab acta, mossèn Gaspar Martí, jermà del bisbe de Sogorp, qui està en Algemezí

liures VII sous VII

162

Lo senyor Inffant d'Aragó

XV liures XVIII sous VI

163

Don Jaume d'Aguilar

LXXII liures sous X

164

Mossèn Jaume de Sentàngel

VII liures IIII sous I

165

Johan Guillem Català, senyor de Alcalà

XII liures XVII sous X

166

Mossèn Johan Ram Escrivà, mestre racional, major de dies, e sa filla, muller de Vives

XI liures VII sous VI

167

Don Jeroni Loris ab sa mare

XI liures VII sous VI

168

Jaume Vallés

XI liures VII sous VI

169

Johan Ram Escrivà, mestre racional, menor de dies

XI liures VII sous VI

170

Don Johan de Muncada ab sa mare

VIIII liures II sous

171

Dona Johana de Requesens, senyora que·s diu de Riba-roga

VIIII liures II sous

172

Mossèn Jeroni Vich, embaxador

VIIII liures II sous

173

Mossèn Johan Albert

VIIII liures II sous

174

Jeroni Almúnia

VIIII liures II sous

175

Dona Jerònima de Castellví e sos germans, senyors de Benimuslem

VIIII liures II sous

176

Mossèn Johan de Coloma

VIIII liures II sous

177

Don Jeroni Aguilar, maior de dies

VII liures XI sous VIII

178

Don Johan Boÿl, senyor de Alfaffar

VI liures I sou IIII

179

Don Johan Cervató

VII liures XI sous VIII

180

Don Johan Boÿl, fill del senyor de Bétera

VI liures I sou IIII

181

Mossèn Jeroni Ferrando

VI liures I sou IIII

182

Don Jeroni Aguilar, menor de dies

VI liures I sou IIII

183

Jaume de Penarroga, fill de mossèn Vicent

VI liures I sou IIII

184

Micer Johan Roqua, doctor

VI liures I sou IIII

185

Don Johan Pardo

VI liures I sou IIII

186

Mossèn Jaume Pertussa

V liures VI sous II

187

Mossèn Jaumot Sans

IIII liures XI sous

188

En Johan Çaburgada

IIII liures XI sous

189

Jeroni Mascó

IIII liures XI sous

190

Don Johan Altubello e de Centelles

IIII liures XI sous

191

Johan Alegre, fill de mossèn Galvany

IIII liures XI sous

192

Mossèn Johan Artés, comanador

II liures XIII sous I

193

Don Johan Llançol ab sa germana

III liures XV sous X

194

Mossèn Johan Martorell, senyor de Beniarbeig

III liures XV sous X

195

Mossèn Jeroni Calbet

III liures XV sous X

196

La muller de Johan Tolzà, germà del senyor de Navarrés

III liures XV sous X

197

Jeroni Escrivà, cunyat del batle

III liures sous VIII

198

Johan Carrasquer

III liures sous VIII

199

Don Johan Palaffoix, senyor de Calp

III liures sous VIII

200

Mossèn Johan Mercador (sic)

III liures sous VIII

201

Don Jeroni d'Íxer

III liures sous VIII

202

Johan Ferrandis de Messa

II liures V sous VI

203

Dona Johana Carròs

II liures V sous VI

204

Jerònima Ferragut

I liura X sous IIII

205

Don Johan Lladró, fill del vezcomte de Chelva

I liura X sous IIII

206

Johan Loís Joffre, jendre de mossèn Sllava

V liures VI sous II

207

Don Jacme Pallars

V liures VI sous II

208

Johan Centelles, senyor de Almedíxer

V liures VI sous II

209

Mossèn Johan Marrades

VI liures XVI sous VI

210

Don Joffre del Milà

VI liures XVI sous VI

211

Don Johan Salelles de Monpalau

VIII liures VI sous X

212

Johan Ferràndiz de Herèdia

XI liures VII sous VI

213

Don Johan de Borga, oncle del duch de Gandia

XII liures II sous VIII

214

Don Joffre de Thous

XII liures II sous VIII

215

Mossèn Jaume de Penarroga

XII liures X sous III

216

Johan Mercader, senyor de Chest

XIII liures XIII sous

217

Don Jeroni Loris ab son fill don Johan

XVI liures XIII sous VIII

218

Johan Aguiló, senyor de Navages

liures VII sous VII

219

Johan Loís de Vilarrasa

VI liures XVI sous VI

220

Mossèn Jacme Martorell, qui solia estar en Alzira

III liures XV sous X

221

Don Jener Rabaça de Perellós

LIII liures I sou VIII

222

Dona Johana Centelles, sogra de don Rodrigo de Borga

I liura X sous IIII

223

Jaume Gaçull

I liura X sous IIII

224

Mossèn Johan Fabra, comanador

I liura X sous IIII

225

Jeroni Pellegrí

liures XV sous II

226

Don Johan Rebolledo

II liures V sous VI

227

Micer Johan Valero, doctor

liures XV sous II

228

Don Jeroni de Thous

liures XV sous II

229

Don Jeroni de Castellví, fill de don Francí

liures XV sous II

230

Affegit ab acta, Johan Francés Artés, fill de n'Ambrós Artés, notari

I liura XVII sous XI

231

Mossèn Luís Cabanyelles, governador, per si e com a hereu de sa muller

XXX liures VI sous VIII

232

Don Luís de Calatayú e sa mare

XXII liures XV sous

233

Mossèn Loís Àngel Exarch, senyor de Rafalbunyol

XXII liures XV sous

234

Mossèn Loís Aguiló

XVIII liures IIII sous

235

Mossèn Loís Johan

XV liures III sous IIII

236

Mossèn Loís Mascó e son fill

VIIII liures II sous

237

Don Loís Pallars, dona Anna e don Loís, fills de aquell

VII liures XI sous VIII

238

Mossèn Loís Ferrer, senyor de Sans, ab son fill

VII liures XI sous VIII

239

Don Loís Llançol, senyor de Chilet

VI liures I sous IIII

240

Don Loís d'Íxer, lo caçador

IIII liures XI sous

241

Mossèn Loís Corts

III liures XV sous X

242

Luch Johan, jendre de mestre Trescull

III liures XV sous X

243

Don Loís Lladró, menor de dies

IIII liures III sous VI

244

Don Loís del Milà

II liures V sous VI

245

Loís Àngel Exarch, fill de mossèn Manuel

III liures sous VIII

246

Mossèn Loís Valleriola

II liures V sous VI

247

Mossèn Loís Rossell

II liures V sous VI

248

Don Loís Lladró, lo cortessà

I liura X sous III

249

Micer Loís Crespí

I liura II sous VIIII

250

Loís Torrelles, de casa don Rodrigo de Borga

I liura II sous VIIII

251

Don Loís Vilanova, senyor de Vinyals

I liura II sous VIIII

252

Mossèn Loís Johan

V liures XIII sous VIIII

253

Don Loís de Vilanova, senyor de Bicorp

VI liures XVI sous VI

254

Don Loís Joffre

X liures XII sous IIII

255

Don Loís Carròs

XIII liures XIII sous

256

Mestre Loppe d'Ordunyo, metge (sic)en medicina I liura II sous VIIII

257

Mossèn Loís Ferrer, comanador e camarlench del senyor rey

VIIII liures XVII sous II

258

Mossèn Loís Peixo

III liures XV sous X

259

Don Lançalan Romeu Lançol

III liures sous VIII

260

Loppe Ferràndiz de Mesa ab sa filla

I liura II sous VIIII

261

Marqués de Zanet

XXXXV liures X sous

262

Don Manuel Dies, senyor de Andilla

XV liures III sous IIII

263

Don Melchior de Cervató

VII liures XI sous VIII

264

Miquel Àngel Bou, senyor de Callosa

VII liures XI sous VIII

265

Mossèn Martí Català, senyor de Sollana

VI liures I sou IIII

266

Mossèn Manuel Exarch

VI liures I sou IIII

267

Mossèn Miquel Carbonell, jenre de mossèn Mascó

VI liures I sou IIII

268

Miquel d'Arbués

VI liures I sou IIII

269

Don Miquel de Vilanova

VI liures I sou IIII

270

Mossèn Miquel Cetina

IIII liures XI sous

271

Micer Melchior de Mont, doctor

III liures XV sous X

272

Manuel Exarch, comanador

III liures XV sous X

273

Miquel Pérez Arnal, senyor de Cortes

III liures sous VIII

274

Muller y hereus de don Pedro de Madrigal

III liures sous VIII

275

Mossèn Manuel Piera

I liura X sous IIII

276

Mossèn Martí Pons de Soler

I liura X sous IIII

277

Menalau Gras

I liura X sous IIII

278

Mossèn Loís Marzilla, qui està prop los tints de Bonjoch, e son fill lo casat

I liura X sous IIII

279

Martorell e son fill, qui estan al Temple

I liura X sous IIII

280

Mossèn Melchior de Claramunt

I liura X sous IIII

281

Madama Centelles

I liura X sous IIII

282

Dona Maria de Cardona e de Bellvís

I liura II sous VIIII

283

Miquel de Miedes, de Robiols

liures XV sous II

284

Martí e Perot Solanes, germans

V liures VI sous II

285

Marquesa de Cotro ab sa filla

V liures VI sous II

286

Marqués de Dénia

XI liures VII sous VI

287

Mossèn Miquel Joan Beneyto

XII liures II sous VIII

288

Marrades, menor de dies

liures VII sous VII

289

La muller de don Joan Pardo, per los béns que té paraffernals

I liura XVII sous XI

290

Mossèn Miquel Francés del Miracle

VIIII liures XVII sous II

291

Monsoriu, senyor del loch de Faura

IIII liures XI sous

292

Don Manuel de Vilanova

II liures V sous VI

293

Mossèn Martí Marzilla, fill del clauer

I liura XVII sous XI

294

Melchior Pellicer

III liures XV sous X

295

Noffre Ferrando, fill de Nicholau

VIIII liures II sous

296

Mossèn Nicholau Joffre

VII liures IIII sous I

297

Don Noffre Guerau Bou, senyor de Millars, e son germà

VI liures I sou IIII

298

Don Noffre de Cardona

IIII liures XI sous

299

Mossèn Nicholau Verduch

III liures sous VIII

300

Mossèn Nicholau Serra

I liura X sous IIII

301

Mossèn Nicholau Ferrando ab son fill, hereu de na Garrona

XI liures VII sous VI

302

Mossèn Natera

I liura X sous IIII

303

Mossèn Olzina, senyor de Planes

XVIII liures XVIIII sous II

304

Mossèn Perot Mercader, senyor de Bunyol

XXVI liures X sous X

305

Don Pedro Boÿl, senyor de Manizes

XVIII liures XVIIII sous II

306

Don Pero Maça y son fill

XI liures VII sous VI

307

Don Pedro de Cardona, senyor de Sonega

VIIII liures XVII sous II

308

Mossèn Perot Crespí

VIIII liures XVII sous II

309

Mossèn Pugades, menor de dies, ab sa muller

VIIII liures II sous

310

Mossèn Pere Loís Almúnia

VIIII liures II sous

311

Mossèn Perot Çiffre

VII liures XI sous VIII

312

Mossèn Perot Cruÿlles

VI liures I sou IIII

313

Don Pedro Çanoguera

IIII liures XI sous

314

Mossèn Perot Mercader, senyor de Argelita

IIII liures XI sous

315

Perot de Castellví, fill de mossèn Francés

IIII liures XI sous

316

Don Pedro de Cardona

III liures XV sous X

317

Perot Martorell, cunyat del bisbe de Sogorb

III liures sous VIII

318

Perot Català ab sa muller

III liures sous VIII

319

Don Pedro de Muntagna, senyor de la Alcúdia

III liures sous VIII

320

Mossèn Perot Martorell, senyor de Beniomer

II liures V sous VI

321

Perot Carbonell, olim mustaçaff de València

II liures V sous VI

322

Don Pedro Corella

I liura X sous IIII

323

Don Pero Sanchis Centelles

I liura X sous IIII

324

Mossèn Pagés, senyor de la Pobla Tornessa

I liura X sous IIII

325

Mossèn Perot Nàger

liures XV sous II

326

Mossèn Pere Perpinyà, de casa del comte de Oliva

liures XV sous II

327

Mossèn Perot Pons

V liures VI sous II

328

Don Pedro Cervató e ses germanes

V liures VI sous II

329

Don Pedro d'Aragó

V liures VI sous II

330

En Perot Serra, donzell, habitador en lo loch de Algemezí

liures VII sous VII

331

Mossèn Perot Andreu, qui està a la Creu del Puig

III liures sous VII

332

Don Pedro Carròs

VIIII liures XVII sous II

333

Don Pedro de Castellví, vezcomte de Santluri, per la renda que té sobre Vivel

liures VII sous VII

334

Don Rodrigo de Borga

XXXVII liures XVIII sous IIII

335

Don Ramon Boÿl, fill del senyor de Bétera

VIIII liures XVII sous II

336

Don Roger de Pallars y son fill

VII liures XI sous VIII

337

Ricart Martí, comanador

III liures XV sous X

338

Don Rodrigo Dies

III liures XV sous X

339

Don Rodrigo de Beamunt

II liures V sous VI

340

Ros d'Orsins, senyor de Ribesalbes

II liures V sous VI

341

Don Ramston de Viciana, governador de la Plana

I liura XVII sous XI

342

Ramon Sans, jermà del pabordre Sans

I liura II sous VIIII

343

Don Rodrigo Monyós, senyor de Ayòder

VI liures XVI sous VI

344

Don Ramon Carròs ab sa mare

X liures XII sous IIII

345

Don Rodrigo Corella

XIII liures XIII sous

346

Don Salelles de Monpalau

VIIII liures II sous

347

Sanbat Duart de Ondara

III liures sous VIII

348

Sancho de Saràvia e sa muller

liures XV sous II

349

Mossèn Sart, nebot de micer Sart

VI liures I sou IIII

350

Micer Salvador Loazes, doctor

liures XV sous II

351

Don Thomàs de Pròxita

VIIII liures II sous

352

Don Tristany de Perellós

VII liures XI sous VIII

353

Torrero, senyor de Gaynell

III liures XV sous X

354

Dona Toda Centelles e dona Laura, sa germana

I liura X sous IIII

355

Torrelles, senyor de l'Ort

I liura X sous IIII

356

Vezcomte de Chelva

XV liures III sous IIII

357

Viuda de mossèn Lorens Joan e sos fills

XVIII liures XVIIII sous II

358

Viuda de micer Pons ab son fill micer Martí Pons

XV liures III sous IIII

359

Viuda de Baltazar Ladró ab son fill don Ramon

XV liures III sous IIII

360

Viuda na Milana

XI liures VII sous VI

361

Viuda de don Gilabert de Castellví ab son fill don Johan

VIIII liures II sous

362

Viuda de mossèn Vicent de Penarroga ab son fill Andreu

VIIII liures II sous

363

Viuda de micer Rossell ab lo fill de micer Rossell VII liures XI sous VIII

364

Mossèn Vicent Exarch

VI liures I sou IIII

365

Vidal Doris de Blanes, senyor de Cotes

VI liures I sou IIII

366

Viuda na Castelleta de Chilvella

III liures sous VIII

367

Viuda de mossèn Clauer

VI liures I sou IIII

368

Viuda de mossèn Loís de Vich

IIII liures XI sous

369

Viuda de don Guillem Ramon de Borga

IIII liures XI sous

370

Viuda de mossèn Miquel Joan e Bernat Joan, son fill

IIII liures XI sous

371

Viuda de don Elfo de Pròxita e sos fills

IIII liures XI sous

372

Viuda de mossèn Olzina, ara casada a(b) Belvís

III liures XV sous X

373

Viuda de don Loís Pardo

III liures XV sous X

374

Viuda de don Corberan

III liures XV sous X

375

Viuda Vallterra e dona Maria, sa filla

III liures XV sous X

376

Viuda Olius

III liures XV sous X

377

Viuda na Saranyona

III liures XV sous X

378

Vicent Ausiàs Flors

III liures XV sous X

379

Viuda Canyell

III liures XV sous X

380

Viuda de mossèn Berthomeu Serra

III liures sous VIII

381

Viuda de mossèn Guerau de Castellvert àlias Vallessa

III liures sous VIII

382

Viuda senyora de Manizes

III liures sous VIII

383

Viuda senyora de Chilet ab sa filla

II liures V sous VI

384

Viuda dona Ysabel Díez e de Castellví

II liures V sous VI

385

Viuda de Goçalbo Roïz ab sa filla

II liures V sous VI

386

Viuda e hereu de Jeroni Bonastre

II liures XIII sous I

387

Viuda de mossèn Onorat Mercader, altre senyor de Bunyol

I liura X sous IIII

388

Viuda de mossèn Galceran de Soler

I liura X sous IIII

389

Viuda Gasseta muller de Vallebrero

I liura X sous IIII

390

Viuda Cedrelles

I liura X sous IIII

391

Viuda de mossèn Loís Gomis ab sos fills

I liura X sous IIII

392

Viuda Ferrer àlias Ciffre

I liura X sous IIII

393

Viuda de Joanot Sentfeliu de Alboraya

I liura II sous VIIII

394

Viuda d'en Galceran Bou

I liura X sous IIII

395

Viuda y hereus de micer Verdancha

I liura II sous VIIII

396

Viuda na Tallada

I liura X sous IIII

397

Viuda de mossèn Francí Molrich

V liures VI sous II

398

Viuda de don Jaume d'Aragó e son fill

V liures VI sous II

399

Viuda de mossèn Gracià de Monsoriu e son fill

VIII liures VI sous X

400

Viuda senyora de Picacent ab son fill

V liures VI sous II

401

Viuda de mossèn Bonaffonat Berenguer ab ses filles

XI liures VII sous VI

402

Viuda Mercadera ab son fill

X liures XII sous IIII

403

Viuda de Johan Ferrándiz de Herèdia ab sos fills, exceptat lo major

VIII liures XIIII sous V

404

Viuda de Berenguer Mercader, loctinent de batle

liures VII sous VII

405

Viuda de mossèn Jaume Siscar

III liures VIII sous III

406

Viuda na Lloriça ab son fill don Johan de Loris, senyor de la Torre

VI liures I sou IIII

407

Viuda de mossèn Johan de la Serra

III liures sous VIII

408

Vicent Fachs ab son fill

IIII liures XI sous

409

Vives, fill de mossèn Bernat Vives

IIII liures XI sous

410

Viuda de Galvany Sagra

I liura II sous VIIII

411

Fonch reduhida a VI liures I sou IIII, ab acte reebut per lo scrivà de la cort a X de febrer DXII, Yolant Exarch e del Milà

VI liures I sou IIII

412

Affegida ab acta, Ysabel Vinader

III liures sous VIII