Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Andreu ( 128 caps fiscals)

3277 Ysabel de Moros , muller de Ronqos (X sous )
3278 Pedro de Lópiz (XV sous )
3279 Damiata , de Andreu Albert (XX sous )
3280 Àngelo Anyó , stoler (X sous )
3281 Úrsola Regolf , senyora (V sous )
3282 Elionor Agostí , senyora (V sous )
3283 Yolant Siscara , senyora (V sous )
3284 Francina Velera , senyora (V sous )
3285 en Pere Valero , escuder (V sous )
3286 Beatriu , vídua muller de Ferrando Almenara (V sous )
3287 Gostança Rosa , muller de Dionís de Ros (X sous )
3288 Orastriosa Cardona (X sous )
3289 micer Francès de Prat , stròlech (X sous )
3290 Thomàs Dezpuig (X sous )
3291 Stefania Aragonesa , senyora (X sous )
3292 Àngela , senyora (V sous )
3293 Cardona , que fa gafets (V sous )
3294 Francesch Castellar , corredor de censals (V sous )
3295 Alfonso de Blanes , torcedor de seda (X sous )
3296 Billena , jugador de pilota (VII sous )
3297 Luís Alquapez , cambiador (X sous )
3298 mestre Joan , mestre de escola (V sous )
3299 Jaume de la Torre , tender (X sous )
3300 Joana de Veana (X sous )
3301 na Travera , vídua (V sous )
3302 la viuda de Sancho , corraler (V sous )
3303 Ysabel Ferràndiz , senyora (X sous )
3304 en Joan Corís , ciutadà (XXX sous )
3305 micer Agostí Bernabé , y Steve Grimaldo (CCL sous )
3306 micer Ambròs , torcedor de ceda (VII sous )
3307 en Joan Boquendo (XX sous )
3308 en Ausiàs Cardona , torcedor de seda (X sous )
3309 Iheroni Brigaga , torcedor (X sous )
3310 mestre Pedro Bion , tintorer (XX sous )
3311 Gabriel , torcedor de seda (X sous )
3312 Cosme Texeda , torcedor (V sous )
3313 Ysabel de Heredia , senyora (V sous )
3314 Catherina Castell , senyora (XX sous )
3315 la viuda d'en Jaume Lop (X sous )
3316 Thomàs Pellicer , tender (V sous )
3317 Yolant Sentfeliu , vídua (X sous )
3318 Beatriu Roïz , muller d'en Joan Nadal (V sous )
3319 los Ferrandos , pintors (XV sous )
3320 en Anthoni Lópiz , laurador (V sous )
3321 mestre Joan Baeça , rajoler (X sous )
3322 Àngela , senyora (VII sous )
3323 Berthomeu Font (X sous )
3324 Elionor Aymara , senyora (VII sous )
3325 Ysabel Serrana , senyora (VII sous )
3326 Yolant Orleus (VII sous )
3327 Berthomeu Martí (X sous )
3328 Steve Yvanyes , rajoler (VII sous )
3329 Úrsola , muller d'en Jaume Ferrando (V sous )
3330 Maria Morell , vídua (X sous )
3331 mestre Sifo (V sous )
3332 Sperança Blasca (XV sous )
3333 en Luís Sànchez (X sous )
3334 Elionor Lacarala , senyora (XV sous )
3335 Margarita Alpont , senyora (V sous )
3336 Beatriu Castellana (V sous )
3337 Bernat Mercet (XV sous )
3338 Francina Masquarosa (V sous )
3339 Jaume Alvero (V sous )
3340 Joan Ruvió , cabanyer (X sous )
3341 Luís Navarro , potrero (V sous )
3342 Joan Conques , e son germà (V sous )
3343 Ysabel Moreta (V sous )
3344 Francina Díez , senyora (V sous )
3345 Alfonso , lo çaboner (V sous )
3346 Anthoni Monje (X sous )
3347 en Iheroni Dalmau (CL sous )
3348 en Pere Rodella (V sous )
3349 la senyora que està damunt mestre Joan (V sous )
3350 la senyora que està al costat de mossèn Dalmau (V sous )
3351 Steve Ferrer , torcedor de seda (V sous )
3352 Francès Badia , torcedor de seda (XX sous )
3353 la viuda d'en Clariana , senyora (V sous )
3354 la madrina na Cardona (V sous )
3355 Luís Babut , batifulla (V sous )
3356 en Jaume Carbonell (V sous )
3357 en Pere Torres (V sous )
3358 en Joan Dartés (XX sous )
3359 Joana Castellà , senyora (V sous )
3360 Joana Ferràndiz , senyora (V sous )
3361 Àngela Monyoz , senyora (V sous )
3362 Miquel Garcia (V sous )
3363 Joana Àngela , senyora (V sous )
3364 Ysabel , senyora (V sous )
3365 Maria Magdalena (X sous )
3366 Yolant , sogra de mestre Almudéver (V sous )
3367 Joan Çabater , garbellador (V sous )
3368 en Francès Moltó (V sous )
3369 Joana de la Gàbia (V sous )
3370 Miquela , muller de mestre Andria, e sa filla (X sous )
3371 Catherina , muller d'en Miquel Marí, notari
3372 Beatriu Nicholaua , vídua (V sous )
3373 Joan Marco , laurador (V sous )
3374 Anthoni Carreres , olier (V sous )
3375 Joan Jàfer , laurador (V sous )
3376 en Jaume Gómiz (X sous )
3377 micer Pere Gareto (XX sous )
3378 Pere Adrià , laurador (V sous )
3379 Miquel Domènech , laurador (V sous )
3380 en Pere Joan , tender (V sous )
3381 en Joan Coll , tender (X sous )
3382 en Johan Navarro , laurador (V sous )
3383 en Jaume de Prades , en Juyària (X sous )
3384 na Fogueta , vídua (V sous )
3385 Alcanyz , cambiador (X sous )
3386 Ysabel Aragonès , senyora (V sous )
3387 en Luís Castell (V sous )
3388 lo nebot d'Enrich Barberà , a la Creu Nova (XX sous )
3389 na Beatriu , senyora (V sous )
3390 na Maria Anna , de Gandia (V sous )
3391 Maria , senyora (V sous )
3392 en Thomàs Dezpuig (V sous )
3393 mestre Pedro Vizcay , tender (X sous )
3394 Ysabel , en les cambres, senyora (V sous )
3395 na Tortosa , en gallaga (X sous )
3396 Sperança , senyora (V sous )
3397 en Martí Argent (X sous )
3398 en Martorell (X sous )
3399 na Francina Rubiols (V sous )
3400 la viuda de micer Cosme (X sous )
3401 Agostí Liaga (V sous )
3402 na Ysabet Morella , senyora, a la rexa de don Pedro Massa (V sous )
3403 Ysabet Martín , e sa senyora (V sous )
3404 Ysabet Salmúnia , viuda (V sous )