Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Esteve ( 236 caps fiscals)

4042 Ysabel Agreda , vídua muller de Gaspar Agreda, quondam (V sous )
4043 Joana , vídua muller d'en Joan Exarch, quondam, venedor de (XX sous )
4044 na Úrsola , vídua, sa jermana (X sous )
4045 Anthoni Adrià , mercader de forment (X sous )
4046 Aulària Marquesa , vídua muller d'en Pere Marqués, quondam, mesurer (V sous )
4047 la senyora Palacesa (X sous )
4048 na Joana , vídua muller d'en Joan Junques, quondam, ciutadà (V sous )
4049 Barberà Gombaua , senyora (V sous )
4050 Arnal Pérez , scrivà de manament (XXX sous )
4051 la beata Perpinyana (V sous )
4052 na Martina , filla d'en Pere Martí (V sous )
4053 Ysabel , tendera vídua (V sous )
4054 en Joan Vidal , arquer (V sous )
4055 Ausiàs Ferrer , argenter, y sa mare (V sous )
4056 la viuda na Tallada (XX sous )
4057 Catherina Martínez , vídua semolera (V sous )
4058 Beatriu Joan , vídua muller de mestre Pasqual (V sous )
4059 mestre Joan Vaquero , tender (X sous )
4060 en Batista Gradi , senyor del molí de les Pilades (LX sous )
4061 Sperança Borrella , senyora (V sous )
4062 en Francí Sarrià , en la casa d'en batle (V sous )
4063 en Matheu Exarch , laurador (V sous )
4064 la viuda Aguilona , muller d'en Francès Aguiló (V sous )
4065 Miranda (V sous )
4066 en Francesch Gisbert , laurador (X sous )
4067 mestre Christòfol Aguilar , portaler del portal del Real (V sous )
4068 Yolant Domínguez , beata (V sous )
4069 en Joan Sala (XV sous )
4070 en Joan Borraç , laurador (XXX sous )
4071 en Anthoni Martí , laurador e requer (XV sous )
4072 en Dionís Cosme Salavert , e sa mare (XV sous )
4073 en Simó Flaçà , laurador (V sous )
4074 en Bernat Maramalla , laurador (V sous )
4075 en Francès Lepte , tiravino (V sous )
4076 en Berthomeu Marcho , laurador (V sous )
4077 en Ferrando López , porter (V sous )
4078 en Joan Vilar , laurador (V sous )
4079 en Pere Martí , laurador (X sous )
4080 en Joan Conqua , fosser de Sent Steve (V sous )
4081 en Joan Martí , requer (X sous )
4082 en Joan Redó , e sa mare, laurador (V sous )
4083 en Anthoni Grado , laurador (X sous )
4084 la viuda Vilareal , muller de Joan de Vila-real, quondam (V sous )
4085 en Çamora (V sous )
4086 en Francès Aduard , laurador (V sous )
4087 Eximeno Valero (V sous )
4088 Àngela Serra , e sa mare (XV sous )
4089 Úrsola Sales , senyora (V sous )
4090 en Miquel Rios , trompeta
4091 e Catherina Martínez (V sous )
4092 en Joan Roscojo , laurador (X sous )
4093 Ysabel Justa , costurera (V sous )
4094 Leonard Pomar , e sa mare (V sous )
4095 en Iherònim Blasques , tender (V sous )
4096 en Joan Resclosa , olim flaquer (V sous )
4097 en Diego de Neus , ciutadà (XV sous )
4098 en Miquel de Raiz , ciutadà (V sous )
4099 mestre Loís Altovas , torcedor de seda (V sous )
4100 en Pere Pelegrí , çaboner (V sous )
4101 en Pere Paix , laurador (V sous )
4102 en Pere Torrent , flaquer (V sous )
4103 en Jaume Pérez , notari (XXX sous )
4104 en Luís Alfonso , tender (V sous )
4105 en Joan Làzer , en casa mossèn Verdú (V sous )
4106 en Luís Requesens , cambiador (V sous )
4107 Ysabel Torrentà , àlias Cursana (V sous )
4108 Catherina Cara , vídua (V sous )
4109 en Martí Rodríguez , tender (VII sous )
4110 Úrsola Garcia , vídua sogra de Perot Mora (V sous )
4111 na Iherònima d'Aredia , senyora, en casa de Christòfol Juçà (V sous )
4112 en Perot Valls , mercader (X sous )
4113 Úrsola Blasqua , vídua senyora (X sous )
4114 en Christòfol de Morales , tender, stà a la Trinitat (V sous )
4115 en Luís Avellà , torcedor de seda (XV sous )
4116 Úrsola Boÿl , senyora (V sous )
4117 Yolant Ribes , flaquera (V sous )
4118 Galceran Genestar , torcedor de seda (V sous )
4119 Elionor Vidria , muller de Bellver, quondam (V sous )
4120 en Iheroni Corbera (V sous )
4121 Leonard Vernich , torcedor de seda (X sous )
4122 na Maria Sança , vídua (V sous )
4123 en Andreu de Requena , macip de longa (V sous )
4124 en Joan Perpinyà , laurador (V sous )
4125 en Gabriel Barberà , mercader (XX sous )
4126 la viuda na Roïza (XV sous )
4127 Ysabel Bonvehïna (V sous )
4128 Ypola , vídua (XX sous )
4129 Ysabel Delaraz , vídua (XX sous )
4130 Alonso Garcia , torcedor de s(ed)a (X sous )
4131 Úrsola , muller de Pere Aragonès (V sous )
4132 Úrsola de Ortolà , beata, e germanes (X sous )
4133 Yolant Fenollar (V sous )
4134 Anthoni Garbelles , torcedor de seda (X sous )
4135 Yolant Socarrats , vídua (V sous )
4136 Pere Cortilles , torcedor de seda (V sous )
4137 en Iherònim Gramilles , ciutadà (XXX sous )
4138 en Joan Alfonso , ainer (V sous )
4139 Maria , vídua de na Solera (V sous )
4140 Úrsola Sarçola , senyora (V sous )
4141 en Joan d'en Blanch (V sous )
4142 Joana de les Eres , vídua (V sous )
4143 Vicent Luna , laurador (V sous )
4144 Agnès Oliver , vídua (VII sous )
4145 March Fuset , laurador (VII sous )
4146 Jaume Eres , laurador (V sous )
4147 Ausiàs Bertran , laurador (V sous )
4148 en Jaume Agostí (X sous )
4149 en Berthomeu Gil , requer (X sous )
4150 en Joan Ortiz , carrater (V sous )
4151 Anthoni Martí , cabanyer (V sous )
4152 Cebrià , carreter (V sous )
4153 Joan Trullols , laurador (V sous )
4154 les pobiles de Stanyol (V sous )
4155 mestre Joan Voltà , mestre d'axa (VII sous )
4156 en Alba Medara (V sous )
4157 Gil Just , mestre d'axa (V sous )
4158 Joan de Medina (V sous )
4159 en Francesch Rodríguez (XXX sous )
4160 Joan Casanova (V sous )
4161 Garcia de Verias (V sous )
4162 na Teresa Sglésies , e sa filla (X sous )
4163 en Miquel Navarro , calafat (XV sous )
4164 Ysabel Terrés , vídua (X sous )
4165 en Pere Piera , menor, cambiador (VII sous )
4166 Hierònima Vilanova , senyora (V sous )
4167 Joan Pérez , laurador (V sous )
4168 Àngela Munyoça , e Beatriu, en la matexa casa (V sous )
4169 en Gaspar Dies , tender (V sous )
4170 Úrsola , lananera de vels (V sous )
4171 en Miquel Martí , cambiador (X sous )
4172 Magdalena , filla de Vilalba, senyora, e sa mare (X sous )
4173 Jaume Morquat , guarda de camins (V sous )
4174 Joan Garcia , seder (V sous )
4175 Hierònima Loriça , e Sicília, costurera (V sous )
4176 Anna de Larchon , senyora (V sous )
4177 Ysabel Martínez , Ginovisa sa filla, senyora (V sous )
4178 Perot Piera , peixcador de rall (V sous )
4179 Joana , vídua mare del bisbe de Vich (XX sous )
4180 na Francina Ginestara , senyora (V sous )
4181 mestre Ferrando Sentbilana (X sous )
4182 en Luís Vilafranca , tintorer de seda (V sous )
4183 en Luís Serra , tunyiner (VII sous )
4184 en Gaspar Gilabert , caper (V sous )
4185 Francina , costurera (V sous )
4186 en Pere Vasquo , tender (V sous )
4187 Aldonça Celma , vídua muller de Joan Celma, seder (V sous )
4188 Matheu Lorenç , laurador e taverner (XX sous )
4189 na Maria Falcona , vídua (V sous )
4190 en Francès Alavanya , tintorer de seda (X sous )
4191 Joan Falcona , torcedor de seda (V sous )
4192 na Diomar , vídua muller de Joan Soler (V sous )
4193 en Francès Corella , torcedor de seda (X sous )
4194 en Joan Alavanya , tintorer de seda (X sous )
4195 en Luís Ferràndiz , torcedor de seda (X sous )
4196 na Gràcia de Bonafé , senyora (V sous )
4197 en Jaume Çabater , laurador (X sous )
4198 en Bernat , son fill laurador (X sous )
4199 en Galcerà de Leonis , pintor (VII sous )
4200 en Joan Sancho , laurador (XV sous )
4201 en Alfonso Bernat , mercer (V sous )
4202 Ysabel , cofrener (V sous )
4203 na Francina Ribera , senyora (V sous )
4204 Ysabel Tolsana , texidora e tendera (V sous )
4205 na Damiata Monblanch (X sous )
4206 Ysabel Castell , senyora (V sous )
4207 Joana Terrés (V sous )
4208 Miquel Pilot , taverner (X sous )
4209 Catherina Marçana (VII sous )
4210 Francina Melosa , senyora (V sous )
4211 Ysabel Vinadera , senyora (V sous )
4212 Elionor Speja , senyora (V sous )
4213 en Domingo Vicent , carreter (X sous )
4214 en Pere Martí , mestre d'axa (XX sous )
4215 en Ferrando Vizcahino (V sous )
4216 en Pedro Vizcahino , carreter (VII sous )
4217 en Joan Roig , carrater (V sous )
4218 en Ferrando , criat del senyor governador, carreter (V sous )
4219 en Jaume Baldoví , ligador de orts (V sous )
4220 en Joan Rovia , laurador (X sous )
4221 Angelina Ruvia , sa mare (V sous )
4222 en Miquel , de na Çapoça, tender (X sous )
4223 Àngela de la Masa , senyora (X sous )
4224 en Joan de Ribera , porter (V sous )
4225 Ysabel Solera , senyora (V sous )
4226 Gabriel Moncada (XV sous )
4227 na Loreta , peixcadora (V sous )
4228 la senyora de Vilaragut (V sous )
4229 Gràcia Aragonesa , vídua (V sous )
4230 Joana Catalana , àlias d'Artús (V sous )
4231 en Luís de Concha , torcedor de seda (XV sous )
4232 Ysabel Herèdia , senyora (V sous )
4233 en Joan Enrich , cambiador (V sous )
4234 Sperança Segarra (V sous )
4235 en Luís Ferrer , cambiador (X sous )
4236 Úrsola Girbesa , senyora (V sous )
4237 Ysabel Aldomara , senyora (V sous )
4238 mestre Joan Ferrer , pintor (V sous )
4239 en Pedro Dalgado , porter (VII sous )
4240 Sperança , muller de Ferrando, misatge (V sous )
4241 Bitor Jonias , e son fill (XV sous )
4242 Barberà Lana (VII sous )
4243 mestre Francí Aluyes , serrador (V sous )
4244 Ysabel Gilabert , vídua (V sous )
4245 en Goçalbo Ferràndiz , porter (X sous )
4246 Jaume Viciat , sanador (VII sous )
4247 en Iherònima Falcona , torcedor de seda, e sa mare (VII sous )
4248 en Galvany Lunes , misatge (V sous )
4249 en Martí de la Banda , torcedor de seda (V sous )
4250 en Baltasar Regolf , guarda de camins (V sous )
4251 Joana Cirga , senyora (V sous )
4252 en Francisco de Castro , porter (V sous )
4253 en Alfonso Colom , porter (X sous )
4254 en Berthomeu Martorell , ferroveller (VII sous )
4255 en Jaume Miró , laurador (VII sous )
4256 mestre Francès del Toro , filador de seda (VII sous )
4257 Anthoni Pinot , taverner (XX sous )
4258 Aldonsa Boÿl , viuda de Requesens (X sous )
4259 Dalfina Spinosa , senyora (V sous )
4260 en Joan Martí , laurador (V sous )
4261 en Rodríguez , laurador (V sous )
4262 Ysabel de Cebrià , senyora (V sous )
4263 na Damiata Gombaua , y sa filla, senyora (V sous )
4264 Úrsola , muller de Joan Ferràndiz, roder (V sous )
4265 Ysabel Portello , donzella (V sous )
4266 la muller de Jacme Voltà , mestre de axa (V sous )
4267 en Pere Dolç , tintorer de seda (V sous )
4268 en Miquel Torrella , torcedor de seda (V sous )
4269 en Monge Vallterra (V sous )
4270 la viuda na Gurrea , muller d'en Gurrea, quondam, perayre (V sous )
4271 Joana Piquera , e sa filla, senyores (V sous )
4272 na Gostança Mànyez , senyora (V sous )
4273 en Joan Díez , portuguès, calafat (V sous )
4274 Constança , muller d'en Bernat López, quondam (V sous )
4275 en Joan Orts , mestre de axa (X sous )
4276 en Torres , porter (VII sous )
4277 na Miquela Sancha , madrina (V sous )