Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Joan ( 394 caps fiscals)

4278 Aparici Martí , hostaler (V sous )
4279 en Christòfol de Bona , venedor de conils (XV sous )
4280 en Gil Francho , hostaler (X sous )
4281 en Dalmau Jàfer , hostaler (V sous )
4282 en Joan Garcés , hostaler (V sous )
4283 mestre Joan , lo caxaler (X sous )
4284 Elionor Tolosa , y son fill (X sous )
4285 en Luís de Moros , hostaler (V sous )
4286 en Beneyto Salsedo , hostaler (V sous )
4287 na Mància , vídua, hostalera (V sous )
4288 en Jaume Sinaboy , hostaler (V sous )
4289 en Pere Molina , hostaler (V sous )
4290 en Alfonso de Xares , hostaller (V sous )
4291 mestre Pedro de Medina , tender (V sous )
4292 mestre Pere Renard , revenedor (V sous )
4293 en Rodrigo Alfonso , marxant (V sous )
4294 en Joan Montesino , revenedor (V sous )
4295 en Pere Marí , porter e tender (X sous )
4296 Joana , revenedora, vídua (V sous )
4297 en Ayerve , venedor de forment (V sous )
4298 en Pedro , del governador (V sous )
4299 en Guillermo Sànchez , porter (V sous )
4300 en Joan de Àvila , porter (V sous )
4301 en Joan Grau , peixcador (V sous )
4302 en Diego Roïz , hostaler (V sous )
4303 na Tareza Díez , hostalera (V sous )
4304 en Bernat Beltran , peixcador, hostaler e tender (V sous )
4305 en Pere Burgal , marxant (V sous )
4306 en Francí Cabrera , marxant (X sous )
4307 na Francina Burgos , hostalera (V sous )
4308 Anthoni Gil , calçater (XX sous )
4309 na Margarita Valentina , vídua d'en Joan Valentí (X sous )
4310 en Joan Ramon , son jendre (XX sous )
4311 en Miquel Yvorra , verguer (V sous )
4312 na Joana , vídua tendera (V sous )
4313 Catherina , vídua muller de Luís Cerdà, quondam (X sous )
4314 la viuda na Cervellona , e son fill (XXX sous )
4315 Sperança Roger , vídua (V sous )
4316 la viuda Scolana (V sous )
4317 en Andreu Marçal , verguer del batle (V sous )
4318 en Luís Roig , mercader (VII sous )
4319 en Berthomeu Marlès , laurador (V sous )
4320 en Pere Torres , taverner (VII sous )
4321 en Miquel Martí (VII sous )
4322 en Joan Sanchiz , laurador e taverner (X sous )
4323 Elionor , muller de Miquel Salvador (V sous )
4324 en Anthoni Calbet , tender (X sous )
4325 mestre Joan , sogra de aquell (V sous )
4326 un torcedor de seda en casa de Toledano , perayre (X sous )
4327 en Onofre Gizbert , moliner (X sous )
4328 en Iherònim de Jahent , tunyiner e son pare (XV sous )
4329 en Joan Assensi , revenedor (X sous )
4330 lo çucrer, davant lo molí (V sous )
4331 mestre Domingo Pérez (VII sous )
4332 lo alguazir del senyor governador (X sous )
4333 en Diego de Vilandrando , àlias àlias lo pomero (V sous )
4334 en Calaseyt , formager (V sous )
4335 Joana Soriana , vídua (X sous )
4336 en Vicent Fortanet , qui té arrendaments (X sous )
4337 Catherina , muller d'en Joan Garcia, quondam (X sous )
4338 en Bernat Guerra , mercer (X sous )
4339 Ysabel Miracle , vídua (V sous )
4340 en Anthoni de Mérida , torcedor de seda (XXX sous )
4341 en Martí Martínez , revenedor de spases (VII sous )
4342 en Nofre Nadal , corredor (V sous )
4343 en Guerau , lo vidrier (V sous )
4344 en Joan Batista , tender y taverner (VII sous )
4345 en Guillem Puyol , mercader de carbó (XII sous )
4346 en Matheu Falcona , mercader
4347 en Francès Roges , hostaler del Gall (XV sous )
4348 en Joan de la Mata , revenador (V sous )
4349 en Anthoni Gramilles , hostaler (XV sous )
4350 na Úrsola Garrigues (V sous )
4351 Candia , revenedora en lo mercat (X sous )
4352 Sperança Jovera , vídua (V sous )
4353 en Guillem de la Carrera , mercer (V sous )
4354 en Pere Vilanova , verguer dels diputats (V sous )
4355 en Guillem Figuerola , tavarner (V sous )
4356 en Miquel Garcia , hostaler de l'hostal d'en Pinós (XV sous )
4357 los hereus de Berthomeu Burgunyo , quondam (X sous )
4358 en Joan Navarro , de Nunyínez (XX sous )
4359 en Anthoni Rossell , hostaler (XV sous )
4360 en Jaume de Segòvia , tender (V sous )
4361 en Lorenç Périz , laurador (XXX sous )
4362 en Anthoni Oller (XV sous )
4363 en Pere Ramo , tender (X sous )
4364 Elionor , vídua muller de Jacme Cabrera (V sous )
4365 la viuda na Caselles , e sos fills (L sous )
4366 lo fill e hereu d'en Perpinyà , quondam, botiguer (XV sous )
4367 Úrsola Arbona , vídua (V sous )
4368 la viuda de Jacobo de Vila , e sos fills (XX sous )
4369 en Gosalbo , porter del governador, e sa mare (V sous )
4370 en Pere Vicent , batle de Matades (VII sous )
4371 na Brigida Roga , mare de Dionís Roig (V sous )
4372 lo hereu d'en Joan Fort (XX sous )
4373 en Miquel Timor , seder (VII sous )
4374 en Miquel Collado , pesador del mustaçaf (V sous )
4375 en Pere Morell , formager (V sous )
4376 en Joan Gómiz , venedor de ous (X sous )
4377 en Pere Bayos , hostaler de l'hostal de Dos Portes (X sous )
4378 en Lope Gonçàlvez , tunyiner (V sous )
4379 en Pere Claramunt , marit de la madrina (V sous )
4380 Sperança Romera , senyora (V sous )
4381 Violant Atzebro , vídua (V sous )
4382 en Vicent Gosalbo , mestre de fer violes (V sous )
4383 en Pere Colom , laurador (V sous )
4384 mestre Luís Benascrull , vatagador de dens (V sous )
4385 en Pere Burgos , hostaler (X sous )
4386 en Anthoni Romeu , laurador (V sous )
4387 Úrsola , vídua muller de Jacme Sales, quondam, hostalera de (V sous )
4388 en Bernat Calatrava , hostaler de l'hostal del Raquó (V sous )
4389 na Joana , muller d'en Joan Daroqua (V sous )
4390 en Miquel Cuquala , hostaler (XV sous )
4391 na Vicenta Ferriola , muller de l'argenter, quondam (V sous )
4392 en Miquel Pardo , batifulla (XV sous )
4393 mestre Garcia de Còrdova , seder (V sous )
4394 en Pere Gil , cotoner (V sous )
4395 mestre Alfonso de Larchon (X sous )
4396 en Martí d'Ordunya , mercer (X sous )
4397 na Catherina , tendera (V sous )
4398 en Jaume Castell , hostaler (X sous )
4399 na Catherina , sogra de mestre Gallach, ferrer (V sous )
4400 na Joana Solera , hostalera (V sous )
4401 en Martí Nicho , çaboner e sa muller (X sous )
4402 Elionor , vídua muller d'en Miquel Jusà (X sous )
4403 en Ferrer Cardona , hostaler (V sous )
4404 en Francí Celfa (V sous )
4405 en Simó Saranuja , laurador, y sa filla (X sous )
4406 en Anthoni Font (V sous )
4407 en Perot Almenara (VII sous )
4408 en Matheu Bisca (X sous )
4409 Francina Sanç , vídua (V sous )
4410 la muller d'en Joan Monluna (VII sous )
4411 en Pere Bisquert , torcedor de seda (XV sous )
4412 Catherina Ferrera , y sa filla (V sous )
4413 na Ysabel , muller de mestre Arnau de Vilanova (X sous )
4414 Sabastià Çapena , torcedor (X sous )
4415 Jaume Bisquert , torcedor (X sous )
4416 en Lope de Angullo , algepser (V sous )
4417 víuda muller de mestre Climent , quondam, velluter (V sous )
4418 Úrsola Ivars , vídua e sa filla (V sous )
4419 en Joan Sanç , laurador e tender (VII sous )
4420 en Joan Saranyana , picalunes (V sous )
4421 Catherina , vídua muller de Alfonso Barber, tendera (V sous )
4422 en Anthoni Riquo , laurador e hostaler de l'hostal Fondo (V sous )
4423 Úrsola Carenya , vídua hostalera de l'hostal d'en Carenyo (V sous )
4424 Catherina Perica , muller de Joan Périz, laurador, quondam (V sous )
4425 Catherina Tapiez , e Ysabel, costureres (V sous )
4426 en Joan Moyoli , hostaler de l'hostal de Crespí (V sous )
4427 en Pere Nogueroles , sparter e tender (X sous )
4428 Elionor Madrisa , vídua muller d'en Jacme Madrís, quondam, tunyiner, (V sous )
4429 en Jacme Bonanat , hostaler de l'hostal de la Carnicera (VII sous )
4430 en Joan Gòrriz , perayre, hostaller de l'hostal de Gòrriz (XV sous )
4431 la viuda d'en Lorenç Saura , quondam, filla de Jacme Ferrer (XV sous )
4432 Caderona , nayper (V sous )
4433 en Trullols , de Xàbea (V sous )
4434 mestre Pere Anyonyo , pintor (V sous )
4435 mestre Joan Martínez , nayper (V sous )
4436 en Iherònim Scala , verguer (V sous )
4437 mestre Vicent Ferràndiz , brodador, e sa mare (V sous )
4438 na Felices , tavernera per la taverna d'en Riola de Burjaçot (X sous )
4439 Anthoni Mir , venedor de ansisam (XX sous )
4440 en Joan Navarro , misatge (VII sous )
4441 en Thomàs Benet , spiller (X sous )
4442 en Pere Thomàs , hostaler de l'hostal del Camell (VII sous )
4443 en Joan Navarro , venedor de ous (V sous )
4444 en Pere Munyoz , botiguer e son fill (XX sous )
4445 en Guillem Guitart , taverner (VII sous )
4446 en Joan Bellcayre , seder (X sous )
4447 en Miquel Serra , tunyiner (X sous )
4448 en Joan Pinós , tunyiner (X sous )
4449 na Blanquina , vídua muller de Jacme Palau, quondam, carnicer (VII sous )
4450 na Tareza Ferriz , vídua muller de n'Anthoni Ferriz (VII sous )
4451 en Jaume de Nava , carniser (X sous )
4452 en Joan de Sacasa , pintor (VII sous )
4453 en Luís Nadal , carniser (XV sous )
4454 en Enrich Aldomar (XV sous )
4455 na Úrsola , vídua jermana d'en Cubells, apothecari (V sous )
4456 en Pere Bonavida , carniser (XV sous )
4457 en Miquel Palau , carniser, e Aldonça sa mare (XX sous )
4458 Andolça Soquarrades , viuda
4459 e son nebot Raphel Castelló (XV sous )
4460 en Francí Texidor , carniser (XX sous )
4461 en Gabriel Sentjust , carniser (XV sous )
4462 na Blanqua Rodrigues , venedora de affayts (V sous )
4463 en Pere Vilacorte , botiguer (XXX sous )
4464 en Miquel Sòria , botiguer (VII sous )
4465 en Sabastià Forès , vidrier (XX sous )
4466 en Joan Foyos , ligador de bales (V sous )
4467 en Guardiola , laurador (V sous )
4468 en Berthomeu Canella , botiguer de vidre (XV sous )
4469 en Iherònim Carbó (XX sous )
4470 na Catherina Campos , vídua, y son fill (X sous )
4471 en Joan Serra , botiguer (XX sous )
4472 en Luís Tamarit , hostaler
4473 e Pere Cases (V sous )
4474 en Francès Ros , hostaler (V sous )
4475 na Yolant Pomar , botiguera (XX sous )
4476 en Joan Miquel Balaguer , mercer e botiguer (XXX sous )
4477 en Matheu Pomar , botiguer (XXXX sous )
4478 Ysabel Juliana
4479 y Martí Díez , botiguer (XXX sous )
4480 en Nicholau Assensi , botiguer (C sous )
4481 en Joan Nàtera , botiguer (XXX sous )
4482 en Joan Pérez , botiguer (XXX sous )
4483 mestre Pere de Mondregon , en les cases de Joan Ényego (V sous )
4484 en Rodrigo de Medina , çucrer (X sous )
4485 en Joan Arrufat , çucrer, major de dies (L sous )
4486 en Pere Falquó , samoler (V sous )
4487 en Bernadí Casals , venedor de obra de terra (V sous )
4488 en Jaume Olzina , çucrer (X sous )
4489 en Ferrando de Andues , mercader (XV sous )
4490 mestre Pere de Toledo , tender e saboner (XV sous )
4491 en Pere Mançana , hostaler de l'hostal de Yvarra (VII sous )
4492 na Joana Martínez , vidriera (V sous )
4493 la viuda na Barcelona (XXX sous )
4494 mestre Joan Cervera , buydador (V sous )
4495 na Elionor Jovera , o son hereu (V sous )
4496 na Catherina de Burgos , e na Joana sa filla, viudes (XX sous )
4497 en Jaume Arnau , botiguer de ferro (XXXX sous )
4498 en Hierònim Monserrat , hostaller (VII sous )
4499 en Miquel Forès , formatger (V sous )
4500 en Joan Çata , tunyiner e hostaler (V sous )
4501 en Castillo , erbolari (X sous )
4502 na Joana , bunyolera (V sous )
4503 Onofre Rodrigues , perayre, y son gendre (XV sous )
4504 la dona de Jaume Tarasch , hostaler de l'hostal del Bou (X sous )
4505 en Joan Romà , botiguer, y sogra (X sous )
4506 na Maria , revenedora (V sous )
4507 la viuda na Plana , y sa filla (XX sous )
4508 en Guinella , botiguer (V sous )
4509 Sperança , senyora, davant Jaume Eximeno (V sous )
4510 en Berthomeu Ponç (V sous )
4511 na Ysabel Gallega , tendera (V sous )
4512 en Berthomeu Torquemada , hostaler dels hòmens de Arévelo (X sous )
4513 en Berthomeu Decas (X sous )
4514 mestre Sancho Zeliza (V sous )
4515 mestre Pedro de la Carrera , paternòstrer (VII sous )
4516 Jacme Capel·la , mercer (X sous )
4517 Maria Queralta , tornera (V sous )
4518 Joan Martínez , mercer (X sous )
4519 Joan Armansí , cotoner (V sous )
4520 Sancho Cota (XXX sous )
4521 mestre Christòfol , daurador (V sous )
4522 Joan Sanç , patenòstrer (X sous )
4523 mestre Alfonso de Torín , paternòster (V sous )
4524 Joan Avarca , tender (V sous )
4525 na Elionor , viuda, botiguera dels affayts (XXX sous )
4526 Joan de Coto , patenòstrer (V sous )
4527 mestre Pere de Sant Climent , paternòster (V sous )
4528 Jofré de Bellcayre , seder (X sous )
4529 Francisco de la Carrera , paternòster (V sous )
4530 Alfonso del Campo , seder (X sous )
4531 Errando de Jahent , tender de spardenyes (XV sous )
4532 Joan Rufat , çucrer, menor (XX sous )
4533 Maria Eximénez , muller de Pere Garcès (V sous )
4534 Joana de Molina , muller de Joan de Alcacer (V sous )
4535 Luís Alavanya , tintorer de seda (X sous )
4536 Ferrando de Molina (V sous )
4537 Joan Pérez , seder (X sous )
4538 Joan Celma , cambiador (XXX sous )
4539 Valero de Crest , e sa sogra (XXX sous )
4540 Joan Maça , spardenyer (V sous )
4541 Joan Thous , droguer (VII sous )
4542 Agnès Monsoriua , viuda (X sous )
4543 Brianda Ulmeia , sogra de Joan Navarro, argenter (V sous )
4544 Joana , vídua muller de Joan Arbarder, quondam (V sous )
4545 en Matheu Olzina , batifulla (XX sous )
4546 Aquem d'Albalat , moro albarder (V sous )
4547 en Berthomeu Çabata , mercader (XXX sous )
4548 Sperança Boÿl , vídua (X sous )
4549 Joana , vídua muller de Alfonso Gràcia (V sous )
4550 en Pere Navarro , hostaler (VII sous )
4551 en Miquel Munyoz , laurador (V sous )
4552 Diego Ferràndiz , hostaler de l'hostal del Toranger (V sous )
4553 Domingo Lopis , portaler del portal de Quart (VII sous )
4554 en Francescot , lo bancaler (V sous )
4555 en Jaume d'Araqua , laurador (VII sous )
4556 en Joan Navarro , hostaler (V sous )
4557 en Joan de Murcia , hostaler (V sous )
4558 Elvira Lópiz de Costa (V sous )
4559 en Miquel Colom , laurador (V sous )
4560 en Gaspar Scrivà , rajoler (V sous )
4561 en Domingo Lópiz , aladrer (V sous )
4562 na Ysabel , la madrina de Chilvella (V sous )
4563 en Jaume Ortiz , laurador (V sous )
4564 Joana Ferrera , vídua muller de mestre Pere Ferrer, quondam, boter (V sous )
4565 Steve Ramos (V sous )
4566 na Beatriu , muller de Leonard Fillol, qui és en Roma (V sous )
4567 los hereus d'en Francí Roder , quondam, mercader (X sous )
4568 en Bernat Vilanova , notari (X sous )
4569 los fills d'en Thomàs , adrover (VII sous )
4570 Ysabel , vídua muller de Ércules, lo coch (V sous )
4571 en Martí Cerveró , tender (V sous )
4572 Úrsola , vídua muller de mestre Lorenç, capcer (V sous )
4573 mestre Pere Cabrera , mestre de scoles (V sous )
4574 mestre Joan Sayavedra , guasper (V sous )
4575 Catherina Ochoa , vídua e son fill (V sous )
4576 en Martí de Sayes , hostaler (X sous )
4577 mestre Miquel Barri , fuster e hostaller (V sous )
4578 la cardera, cunyada de mestre Miquel , torner (X sous )
4579 en Joan Pineda (V sous )
4580 en Joan Bilel , hostaler (V sous )
4581 en Eximeno Sparça , barber e tender (V sous )
4582 Joana , vídua tavarnera de la taverna d'en Jaca, per ella (XV sous )
4583 la viuda d'en Pere Domingo (V sous )
4584 en Joan Monçó , hostaler de l'hostal del carrer de Valleriola (VII sous )
4585 en Pere Moret , mercader (X sous )
4586 en Joan Castellano , hostaler (V sous )
4587 en Diego Ferràndiz , de Castella (V sous )
4588 en Pedro de Arguedes , mercader (XV sous )
4589 en Domingo Castelló , mercader (XV sous )
4590 mestre Ferrando , texidor de listes (V sous )
4591 mestre Joan de Vinedo , spiller (V sous )
4592 Diego de Ribera (V sous )
4593 en Gilabert , turunyo (V sous )
4594 en Miquel Camarasa , archer (V sous )
4595 Joana Piquera , viuda (V sous )
4596 Yolant Çabonera , viuda (X sous )
4597 en Pere de Luna , tender, scuder del senyor de Andilla (V sous )
4598 en Miquel Romero , pastor (V sous )
4599 en Joan Miquel , çaboner (X sous )
4600 mestre Nicholau Justinià , mercader (CC sous )
4601 en Joan Navarro , mercader (XV sous )
4602 la hereva de Pere Sanç (XV sous )
4603 Castellana Barcelona , vídua muller d'en Jaume Barceló, quondam (X sous )
4604 en Joan Navarro , misatge (V sous )
4605 (CCCXXXX sous )
4606 Joana Francès , vídua muller de Joan Loris (V sous )
4607 en Gabriel Joan Monrós , e sa muller na Millana (XX sous )
4608 en Joan de Besalduch , mercader (XXX sous )
4609 en Joan Moragrega , torcedor de seda (X sous )
4610 en Gaspar Felip , torcedor de seda, e sa sogra (XV sous )
4611 mestre Martí , lo coch (V sous )
4612 Abdona Cenent , beata rotlana (V sous )
4613 en Pere de Muntesa , tavarner (XV sous )
4614 Úrsola , vídua muller de Miquel Andrés, carnicer (V sous )
4615 na Beatriu , vídua muller de Luís Satorre (V sous )
4616 Aldonça , vídua muller de Domènech, tintorer (V sous )
4617 la viuda na Ramos , sogra d'en Pere Cacet, notari (V sous )
4618 na Barberà Andarina , muller de tal Andarí, carnicer, e sa neboda Joana (X sous )
4619 Aldonça , vídua muller de Pere Garcia, quondam (V sous )
4620 en Joan Corrals , tender (V sous )
4621 Sperança , muller de Gaspar Vicent (V sous )
4622 en Luís Torralba , laurador (X sous )
4623 en Pere Rigard , laurador (V sous )
4624 en Martí Ferrer , laurador (X sous )
4625 en Vicent Spareguera , laurador (XX sous )
4626 Francina Daroles , muller de Joan Daroles, quondam (V sous )
4627 en Joan de Valladares , metge castellà (V sous )
4628 Ysabel Berencasa , vídua muller de Vicent Benancasa (V sous )
4629 en Jaume Pérez , laurador, e sa mare (V sous )
4630 na Catherina Capmanyes , vídua (V sous )
4631 Damiata , vídua muller de Vicent Balaguer, quondam, sobresta (V sous )
4632 en Jaume Pont , arquer (V sous )
4633 na Joana , vídua muller de Joan Vallès, quondam, rajoler (X sous )
4634 en Joan Miquel Navarro , laurador e traginer (V sous )
4635 en Nicholau , tintorer, marit de la murciana (V sous )
4636 en Tabiols , laurador (V sous )
4637 en Domingo Torner , taverner (V sous )
4638 en Joan Monçó , ciutadà (V sous )
4639 na Joana , muller d'en Joan Domingo (V sous )
4640 en Joan Aragonès , ligador de bales (V sous )
4641 en Miquel Ganot , ligador de bales (V sous )
4642 na Damiata , viuda muller d'en Jacme Pastor, quondam, laurador (V sous )
4643 Yolant Teca , viudo muller de Joan Techa (V sous )
4644 en Jaume Claramunt , mercader (X sous )
4645 Anthoni López , librer (V sous )
4646 Anthoni Garrido , laurador (V sous )
4647 en Joan Montego , botiguer o los hereus, e na Catherina, sa mare (X sous )
4648 Catherina , jermana de mossèn Nicholau Català, prevere (V sous )
4649 na Joana Pujades , muller d'en Joan Cabanyero, droguer (VII sous )
4650 en Arnau Texidor , músich (V sous )
4651 en Pere Català , criat de mossèn Vilarasa, casat ab na Goçalba (LX sous )
4652 en Jaume Prades , ferroveller (X sous )
4653 en Francès Segura , laurador (V sous )
4654 la jermana de mossen Joan Garcia , prevere (V sous )
4655 Gregori , misatge (V sous )
4656 Margarita Olmedes , vídua (V sous )
4657 en Goçalbo Miquel , porter (V sous )
4658 na Elionor , jermà de mossèn Galceran Desvalls, prevere (V sous )
4659 Yolant , vídua muller de Vicent Burguera, quondam, perayre (V sous )
4660 en Joan Navarro , hostaler (V sous )
4661 la viuda na Pastora , e son fill (V sous )
4662 Úrsola Morella , vídua (V sous )
4663 en Joan Pallas , nebot de Joan Pallas (X sous )
4664 en Miquel Navarro , misatge (V sous )
4665 mestre Anthoni , revenedor e na Yolant, revenedora en lo mercat (V sous )
4666 Joana , viuda muller d'en Joan Blasco, quondam, notari (X sous )
4667 en Joan Terol , porter (V sous )
4668 na Beatriu , sogra de Miquel Lorenç, forner del forn del vidre (V sous )
4669 Catherina , statgera de la taverna d'en Joan Ros (V sous )
4670 mestre Andrés Pérez , músich (V sous )
4671 en Anthoni Veana , mercader (X sous )