Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Sant Nicolau ( 66 caps fiscals)

3843 en Berthomeu Ponç , qui fa calcetes de agulla (V sous )
3844 en Guinot Rescas , mercader (XXX sous )
3845 na Margarita Neus , mare de Iheronimus Neus, e sos jermans (XXX sous )
3846 en Francesch Joan , sarsidor (V sous )
3847 en Miquel de Pina , sarsidor (V sous )
3848 en Joan Caro , çucrer, en lo refinador de Bernat Català (XXXX sous )
3849 en Jaume de Omedo , stamenyer (XV sous )
3850 en Jordi Joan , torcedor de seda (V sous )
3851 la viuda na Rosa , sogra de Joan Girona, notari (V sous )
3852 na Catherina , ençarçada de Julià del Castillo, senyora (V sous )
3853 na Beatriu , sa jermana (V sous )
3854 en Jaume Setembre , qui fa calcetes de agulla (V sous )
3855 mestre Luís , passamaner (V sous )
3856 en Luís Bou , mercader (XXX sous )
3857 en Pere Forès , mercader (X sous )
3858 en Ferrando Bellmont , mercader e sa sogra (L sous )
3859 la muller e hereus d'en Joan Abelló (XXV sous )
3860 na Catherina Verdeja (V sous )
3861 en Jaume Funes , alguazir de la cruada (V sous )
3862 en Joan Ceriçola , cadirer (X sous )
3863 en Pere Martí , revenedor (V sous )
3864 Sperança Navarro , muller de Joan Navarro (X sous )
3865 en Miquel Palleres , tender (V sous )
3866 en Miquel de la Torre , patenòstrer (V sous )
3867 mestre Anthoni de Fires , bancaler (V sous )
3868 na Damiata Torriges , e Iherònima Barceló (V sous )
3869 en Pere Vergara , batle de Vila-real (XXX sous )
3870 en Sabastià , laurador (V sous )
3871 na Iherònima , filla e hereva del comanador Ferragut (XX sous )
3872 en Jaume Carbonell , stamenyer (V sous )
3873 en Bernat de la Casa , correu e tender (X sous )
3874 lo fill de Joan de Bellmont , sucrer
3875 e Anthoni Vilafranqua (XXV sous )
3876 en Francí Puig , stamenyer (V sous )
3877 en [] Yvarra , scriu al General (XX sous )
3878 en Guillem Florença , notari real (X sous )
3879 en Berthomeu Paella , batifulla de fil de or (X sous )
3880 na Úrsola Gascona , vídua tendera (V sous )
3881 en Joan Dolç (V sous )
3882 en Joan de Çopenya , verguer del batle (V sous )
3883 na Catherina , vídua muller que fonch de Joan de Carlet (V sous )
3884 na Ysabel de Faldrer , vídua muller d'en Joan de Catany (V sous )
3885 Bertran Aduard , olim scuder (XXX sous )
3886 Salvador Verra , cambiador (XX sous )
3887 en Pere Rodrigues , verguer de la batlia (V sous )
3888 Yael Alí , albarder (V sous )
3889 Çat Lope , albarder (V sous )
3890 Cilim Moquende , albarder (V sous )
3891 en Iherònim Castelló , notari real (X sous )
3892 en Thomàs Cabero
3893 en Pedro Romero , hostaler (V sous )
3894 en Joan Navarro , guarda de la sal y tender (V sous )
3895 en Domingo Fuster , rajoler (V sous )
3896 en Guerau Gil , cabrero d'Inça (V sous )
3897 en Sancho Pedro , quistor (V sous )
3898 na Francina Vallesa , vídua (V sous )
3899 Agostí Lópiz , portaler del portal de Quart (V sous )
3900 en Pere Moreno , arener (X sous )
3901 Enrich Sacoma , calceter (X sous )
3902 lo gendre d'en Pere Garcia , perayre qui és mecader (X sous )
3903 en Joan Garcia , esbroador (V sous )
3904 Ysabel , vídua muller d'en Jaume, sparrer (V sous )
3905 Çaat Alcadí , moro adroguer (X sous )
3906 en Pere Riba , calçater (X sous )
3907 Vicent Carceller , verguer de la batlia (V sous )
3908 la viuda de l'alcadí mort (V sous )