Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Santa Caterina ( 128 caps fiscals)

3713 Ysabel , vídua e les filles y hereves de Leonard Jordi (XV sous )
3714 Gaspar Jordi , ceder (XX sous )
3715 en Pere Morales , seder (X sous )
3716 en Anthoni Calbet , mercer (X sous )
3717 en Pere Martí , e son fill (XXXX sous )
3718 Ysabel Català , muller de Gonçalbo Ferràndez (V sous )
3719 en Pere Belluga , porxer (V sous )
3720 en Francesch Enrich , notari (XX sous )
3721 en Berthomeu Pinyonosa (V sous )
3722 en Jordi Andreu , batifulla (XV sous )
3723 en Pere Vidal (XX sous )
3724 en Bernat Gil , batifulla (X sous )
3725 mestre Francesch de València , brodador, e sa sogra (V sous )
3726 en Ferrando Núnyez , e sa mare (X sous )
3727 mestre Guillem Soman , buydador, e sa filla Iherònima (X sous )
3728 Catherina Ninyuli , vídua (V sous )
3729 Catherina , vídua muller de Alfonso Núnyez (X sous )
3730 en Miguel Pérez , e Andreu Pérez son fill (XX sous )
3731 na Merina Sales (L sous )
3732 micer Jacobo Armolno , mercader venecià (LX sous )
3733 en Gracià Pelegrí , drover (V sous )
3734 en Joan Salvador , seder (X sous )
3735 na Damiata Tordira , muller d'en Pere Vicent, quondam, e ses filles (X sous )
3736 en Bernat Borrata , botiguer (X sous )
3737 en Raphel Moncada , seder e sa sogra (XXXX sous )
3738 Sperança Ferràndiz , senyora (X sous )
3739 Ysabel Medina , viuda (V sous )
3740 Benet Català , hostaler (V sous )
3741 Beatriu Gimerà , viuda cedera, muller d'en Manuel Çabata (X sous )
3742 Beatriu Celma , vídua (XV sous )
3743 Dalfina Navarro , hostalera, senyora (X sous )
3744 na Ysabel Martí , e sa filla Catherina Bernabeua (LX sous )
3745 Joan Togores , seder (X sous )
3746 en Joan Gascó , perayre e hostaler (V sous )
3748 na Margarita Alexandrí , e sa filla (XX sous )
3749 Joan Staras , tunyiner (V sous )
3750 en Macià Carbó , tunyiner (V sous )
3751 en Miquel Piera , tunyiner (V sous )
3752 na Luïsa de Aragó (V sous )
3753 Sperança Starasa , vídua (V sous )
3754 en Joan Fort , tunyiner (X sous )
3755 Alvira Ferràndez , costurera (X sous )
3756 Catherina , criada de Vernegal (V sous )
3757 Adrian Gizbert , balancer (V sous )
3758 Blanquina Ramaya (V sous )
3759 Gracià Peyrayts , vídua (V sous )
3760 Aldorisa Royals , beata (V sous )
3761 en Àlvaro Calderó , mercader (X sous )
3762 Violant Fustera , sogra de Sentpere, apothecari (XX sous )
3763 Sperança , tendera (V sous )
3764 en Joan Bellmont , mercader e torcedor de seda (XX sous )
3765 mestre Ferrando de Larchon , torcedor de seda (V sous )
3766 Martín de Pedrarta , hostaler (V sous )
3767 mestre Pere Bonet , balancer (V sous )
3768 Aldonsa Penyafel , vídua e sa filla (V sous )
3769 en Francí Palau , botiguer (L sous )
3770 en Joan Berlanga , seder (X sous )
3771 en Guillem Castellar , y son fill (LX sous )
3772 en Galceran Clariana , carniser (X sous )
3773 en Gaspar Viabrera , seder (V sous )
3774 en Andreu Tamarit , seder (V sous )
3775 en Pere Tenca , carniser (XX sous )
3776 mestre Joan de Sacasa , pintor (X sous )
3777 en Jaume Gençor , carniser (XV sous )
3778 en Miquel Gençor , carniser, e na Beatriu, sa thia (XXX sous )
3779 en Gaspar Scobar , carniser (XX sous )
3780 en Luís Boÿl , seder (XV sous )
3781 en Joan Bernat , botiguer de draps (XXXX sous )
3782 en Luís Reynesens , seder (V sous )
3783 en Andreu Tenca , seder (X sous )
3784 en Jordi Soriana , corraller (X sous )
3785 mestre Joan , e mestre Pere de Burgunyo, balancers (X sous )
3786 los hereus de mestre Luís Scrivà , metge (XXX sous )
3787 mestre Luís , passamaner (V sous )
3788 en Jaume Sentjust , botiguer
3789 en Pere Muxolo , vidrier (V sous )
3790 en Miquel Çavall , pesador de la pansa (V sous )
3791 Ysabel Guardiola (V sous )
3792 en Jaume Almenara , botiguer de draps (XXX sous )
3793 en Bernat Ferrer , botiguer de lenç (XXX sous )
3794 en Joan Segura , draper (XXX sous )
3795 na Gràcia , viuda muller de Joan d'Aguilera, sucrer (X sous )
3796 mestre Joan Català , çucrer e sa sogra (X sous )
3797 mestre Bernat Dacer , stamenyer (X sous )
3798 mestre Pere Salpado , banchaler (V sous )
3799 mestre Pere Martí , tender (V sous )
3800 Ysabel Monfort , muller de mestre Civada (C sous )
3801 Catherina , vídua muller de Sancho Falquó (V sous )
3802 Macià Staras , tender (V sous )
3803 en Miquel de la Foz , tender (V sous )
3804 mestre Berthomeu Blanch , sucrer (X sous )
3805 en Francisco de Tora , batifulla (X sous )
3806 Joana , viuda muller de Miquel Agostí, quondam (V sous )
3807 Perucho Dorne , hostaler (X sous )
3808 Francesca , senyora de l'hostal d'Armayach (X sous )
3809 Joan Ferrer , hostaler de l'hostal d'en Molés (X sous )
3810 mestre Martí Ruvió , batifulla (V sous )
3811 Francesch Carbonell , batifulla (X sous )
3812 Francina , criada del dit Carbonell (X sous )
3813 la viuda de Macià Tedell , e sos fills (CCL sous )
3814 Bernat Abat , laurador (V sous )
3815 en Luís Dassí , laurador (V sous )
3816 Catherina Puig , y Dionisa sa filla (X sous )
3817 Pere Vilalta , hostaler de l'hostal del Carbó
3818 en Jaume Durà , laurador de Morvedre (V sous )
3819 en Gabriel Maella , puer e lister (V sous )
3820 en Pere del Castillo , atzabatger (V sous )
3821 Bernat Lançol , laurador (X sous )
3822 mestre Nicholàs Torres , sonador (V sous )
3823 en Pere Billena , sonador (V sous )
3824 mestre Diego de Lesques , carder e hostaler de l'hostal de la Borraguera (X sous )
3825 en Baltasar Alegre , hostaler (X sous )
3826 en Anthoni de Stiga , hostaler (X sous )
3827 en Miquel Joan , hostaler (X sous )
3828 en Miquel Perpinyà , hostaler (X sous )
3829 Jaume Lópiz , barber e hostaler (X sous )
3830 Catherina , hostalera de l'hostal de Sciso (X sous )
3831 en Sabastià , lo tintorer, hostaler (X sous )
3832 en Joan Jordi , blanquer e hostaler (X sous )
3833 mestre Pere Almudéver , hostaler (X sous )
3834 en Diego de Ucanya , hostaler (X sous )
3835 en Àlvaro Guttérez , hostaler (X sous )
3836 en Gaspar Alamany , hostaler (X sous )
3837 na Francesca de Ribera , hostalera (X sous )
3838 en Pere Bertran , hostaler (X sous )
3839 na Catherina , viuda ostalera (X sous )
3840 en Francès de Morvedre , hostaler (X sous )
3841 en Joan Ferrer , lo Tort hostaler (X sous )