Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Santa Creu ( 142 caps fiscals)

4672 en Martí Navarro , laurador, stà huy en la plaça de Perpinyà (XX sous )
4673 Francina , viuda muller de Miquel Ferrer, quondam, flaquer, e (V sous )
4674 en Miquel Artusa , e Joana, en la matexa casa, senyora (VII sous )
4675 Ysabel Ribes , senyora (V sous )
4676 Ysabel Montesana , tendera (V sous )
4677 Martí Navarro , cabaler de seda (V sous )
4678 mestre Berthomeu Loquosch , negre (V sous )
4679 Sperança , donzella senyora (V sous )
4680 na Berthomeua , la Siciliana, senyora (V sous )
4681 la senyora de Perot Çabater , carnicer (V sous )
4682 en Ferrando Alcàntara (X sous )
4683 na Úrsola Lora , viuda (V sous )
4684 en Martí Gil , tender (V sous )
4685 mestre Berthomeu Nadal , pintor (V sous )
4686 Ysabel , viuda muller de mestre Jacme de Abelló, batpeller (V sous )
4687 en Baltasar Sanç , mercader (X sous )
4688 Yolant , vídua muller que fonch d'en Baltasar Pasqual (V sous )
4689 en Joan Ferrando (V sous )
4690 en Pere Çapeda , escuder d'en Berenguer Martí (XV sous )
4691 en Martí Pedrós , laurador (XV sous )
4692 Úrsola , vídua muller de Luís de Vilaragut, quondam (V sous )
4693 en Luís Boix , mercader (XV sous )
4694 en Berthomeu , de micer Pardo, venedor en lo almudí (X sous )
4695 en Damià Ferrer , ciutadà (L sous )
4696 en Nofre Gopart , notari (VII sous )
4697 en Miquel Abat , y sa mare (XXX sous )
4698 Joana Munyoça , àlias la Marcha (XV sous )
4699 dos senores al costat de mossèn Miquel Martí (V sous )
4700 en Joan Merita , scrivent de mossèn Muria, prevere (V sous )
4701 Alfonso Desaja , pastor (V sous )
4702 Francesch Ruvió , laurador (V sous )
4703 Anthoni Martí , tender (V sous )
4704 Miquel de Alquayiz , tender (X sous )
4705 Ysabel Besaldú , vídua (V sous )
4706 en Pere Yvanyes (XV sous )
4707 Joana Barberà , muller de Pere Barberà (V sous )
4708 la muller d'en Pere Monsoriu (XXX sous )
4709 mestre Martí , pesador pesador del mustasaf (V sous )
4710 mestre Macip , pintor (X sous )
4711 Àngela e Úrsola , senyores, ço és V sous cascú (X sous )
4712 Beatriu , muller de Senpere, notari (V sous )
4713 Christòfol Valençola (X sous )
4714 Gregori Ferrando , candeler (X sous )
4715 mestre Joan Negre , coch (V sous )
4716 Úrsola , vídua (V sous )
4717 Pere Gustamant , pintor (V sous )
4718 Joan Sanç , hostaler de la Bogia (V sous )
4719 Ysabel Vilagrassa , tendera (V sous )
4720 Joana Vives , muller de Joan Vives (V sous )
4721 Margarita , vídua de Joan Arayo (V sous )
4722 en Pere Neus , son fill (X sous )
4723 en Joan Just , hostaler de l'hostal de la Pedra (X sous )
4724 Ysabel Joan , senyora de micer Thomàs Spínnola (V sous )
4725 Hierònim Ançaluch , torcedor de seda, e sa mare (X sous )
4726 Ysabel Carrasca , tendera (VII sous )
4727 mestre Martí Navarro , tender (V sous )
4728 na Brianda Bernós , vídua (X sous )
4729 Onofre Ruffart , çucrer (V sous )
4730 en Miquel Valiclosa , samoler (V sous )
4731 mestre Anthoni Rovenyo , cadirer (X sous )
4732 en Pere Borrada , banchaler (V sous )
4733 en Andreu Ribes , smolador (V sous )
4734 en Francès Mendes , smolador (V sous )
4735 en Iherònim Molina , tintorer de olleta (VII sous )
4736 en Joan Morell , tintorer de olleta (X sous )
4737 en Anthoni Tenca , tintorer de olleta (V sous )
4738 en Ferrando de Criunyino , tintorer (X sous )
4739 en Gabriel Tenca , tintorer (X sous )
4740 en Jaume Mascó , hostaler (V sous )
4741 en Luís Roig , tintorer (X sous )
4742 Catherina Renyies , senyora (V sous )
4743 Sperança , víuda muller d'en Berthomeu Monçó (VII sous )
4744 en Vicent Bonet , senyor del bany de la moreria (X sous )
4745 Francina , viuda muller de Domingo Segura (V sous )
4746 en Bernat Alpicat (L sous )
4747 en Joan Eximénez , mercader (XV sous )
4748 en Pedro de Gleda , scuder (V sous )
4749 en Joan Steve , pomer (V sous )
4750 en Pedro de Toledo , mercader (XV sous )
4751 en Joan Andrés , hostaler de l'hostal del Fóndech (X sous )
4752 Lucey Negla , spardenyer (V sous )
4753 Joana Pariz , çabonera (X sous )
4754 en Ramon de Mongelos , paternòstrer (V sous )
4755 mestre Lorenç de Benavent , çucrer (V sous )
4756 en Joan Eximeno , notari de la Sancta Cruada (V sous )
4757 en Joan de Moles , hostaler de l'hostal de la Balena (X sous )
4758 en Jaume Pedrós , hostaler de l'hostal de la Cadena (X sous )
4759 en Joan Vilagrassa , misatge (V sous )
4760 en Jaume Sesperes (X sous )
4761 en Joan Ribes , forjador de spases (V sous )
4762 Joana , viuda, en lo hostal del Carròs (V sous )
4763 en Joan Roig , qui scriu en la taula del general, e Alfresina, sa (X sous )
4764 en Luís Sanç , mercader (V sous )
4765 en Bernat Castelló , taverner (XV sous )
4766 Sperança Fontaneta , viuda (X sous )
4767 na Eulària , muller d'en Splugues, apothecari (V sous )
4768 Barthomeu Asnar , sobrestant de murs y valls (XV sous )
4769 Damiata Penca , muller de Bernat Calderó (V sous )
4770 Costança , vídua muller de Diego Sanç (V sous )
4771 en Luís Eximeno , mercader (X sous )
4772 na Joana , la mallorquina (V sous )
4773 en Bernat Vilana , tavarner (XXXX sous )
4774 Joana , muller de Joan Romeu, quondam (XX sous )
4775 Simó Pelegrí , mestre de sgrima (V sous )
4776 Ysabel Pallaresa , viuda (V sous )
4777 sor Ysabel Martínez , beata (V sous )
4778 mestre Joan de l'Infant , sonador, e son fill (XII sous )
4779 en Joan de Vila-real , trompeta (V sous )
4780 en Joan Jordà , misatge (V sous )
4781 en Guillem Cardona , laurador, e son jerma (XX sous )
4782 Catherina , muller d'en Blanch de Comes (V sous )
4783 en Jaume Abrit , hostaler de l'hostal de Capiuli (X sous )
4784 en Joan Felises , nayper y tender (V sous )
4785 Maria Jordana , hostalera (VII sous )
4786 en Pere Miquel , çaboner (X sous )
4787 en Joan Atzuara , hostaler en lo bordell (V sous )
4788 per tres dones que manifestà , que paguen cinch sous cada scuna (XV sous )
4789 en Ferrando Portrixo , hostaler (V sous )
4790 per tres dones (XV sous )
4791 en Jaume Valero , logador de bèsties (V sous )
4792 en Jaume Cucala , taverner (X sous )
4793 en Joan Ortega , majoral del bestiar de Calatayú (V sous )
4794 en Pere Belsa , lochtinent de justícia de CCC sous (V sous )
4795 la viuda d'en Steve Mallent , laurador, quondam (V sous )
4796 en Aparici Miquel , que fa rotlons (V sous )
4797 en Joan Ferrero , carreter (V sous )
4798 en Joan Plaça , araner (X sous )
4799 na Úrsola Terrades , viuda e sa filla (V sous )
4800 en Matheu Ruvió , cabanyer de bestiar (VII sous )
4801 en Joan Sisteró , mercader (XV sous )
4802 en Joan Assensi , tender (V sous )
4803 en Luís Ravalquel , stà en lo ort de na Guimerana (V sous )
4804 na Úrsola , muller de mestre Luís, cirurgià (V sous )
4805 en Joan del Vilar , laurador (XV sous )
4806 la viuda na Abrila (V sous )
4807 Anthona , que té cabres en casa de mossèn Joan, prevere (V sous )
4808 en Miquel Marquès , tender (V sous )
4809 en Macià Struch , obrer de pous (V sous )
4810 en Joan Navarro , laurador e tender (V sous )
4811 en Anthoni Clarà , laurador (V sous )
4812 en Thomàs Sastre , taverner, té heretat en Puçol (X sous )
4813 la viuda d'en Miquel Savila (V sous )