Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: València. Santa Maria ( 59 caps fiscals)

3144 mestre Gaspar , pintor (V sous )
3145 mestre Pere Borbó , librer (V sous )
3146 en Pere Christià , stanyer (V sous )
3147 mestre Francès Ortolà , librer (V sous )
3148 en Pere Daguí , formenter (X sous )
3149 en Pere Artús (V sous )
3150 mestre Joan Vilareal , legoner (XX sous )
3151 Ysabel de la Hija , costurera (V sous )
3152 mestre Joan Verger , librer (XX sous )
3153 en Pere Domingo , çucrer (V sous )
3154 Luís Tuscany , scrivent (V sous )
3155 L(uís) [] , librer (V sous )
3156 Gaspar Trincher , librer (XX sous )
3157 en Anthoni Rubres (V sous )
3158 Iherònima Siscara (V sous )
3159 mestre Pere Blanch , relonger (V sous )
3160 Beatriu Orts , muller de mestre Robí (V sous )
3161 la senyora Muntera (XX sous )
3162 Úrsola Castellar (X sous )
3163 en Joan Mas (X sous )
3164 Luís Gilabert , caper (V sous )
3165 en Gabriel Balaguer (V sous )
3166 mestre Pedro , balancer (V sous )
3167 Martí , misatge del mustaçaf (V sous )
3168 mestre Joan Thomàs , batifulla (V sous )
3169 mestre Luís , brodador (V sous )
3170 Ysabel Àngela , tendera (V sous )
3171 Arnau de la Guarda , lanterner (V sous )
3172 Joan Monreal , batifulla (X sous )
3173 Catherina Vedella , vídua (X sous )
3174 Francès Cabanes , batifulla (V sous )
3175 Beatriu Martí , vídua (X sous )
3176 en Joan de la Carçre , torcedor de la seda (V sous )
3177 Francina Çavarts , vidriera (X sous )
3178 Maria de Ribera (X sous )
3179 Joan Sequedos , algezpzer (V sous )
3180 Francisco Laroxi , carceller del palau (V sous )
3181 en Pere Figar , barber y tender (V sous )
3182 en Joan Arcayana , formenter (V sous )
3183 Ysabel Tarraça , vídua (XXX sous )
3184 Ramon Minaya , sucrer (V sous )
3185 Ysabel , muller de mestre Àngelo Moia (V sous )
3186 Pere , lo coch negre (VII sous )
3187 Joan Coves , formenter (LX sous )
3188 na Maria Edo , vídua (X sous )
3189 Joan Roïz , palajador (V sous )
3190 Joan , palajedor, criat de micer Sentfeliu (V sous )
3191 Úrsola , senyora (V sous )
3192 Matheu Granada , formenter e son jermà (XXXX sous )
3193 la viuda na Granada (X sous )
3194 Domingo , formenter (X sous )
3195 Joan Jovera , formenter (V sous )
3196 Catherina Lorença , senyora (X sous )
3197 en Solsona , formenter (X sous )
3198 en Joan Martínez , çaboner (XXX sous )
3199 Joan Sanchiz , scrivent (V sous )
3200 Yolant Jordi , senyora (V sous )
3201 en Aguilar (XXX sous )
3202 la viuda na Passavant (X sous )