Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: apunctadors de València ( 33 caps fiscals)

1331 mestre Anthoni (XX sous )
1332 mestre Diego (XX sous )
1333 mestre Johan de París (XX sous )
1334 mestre Pere Gilabert (X sous )
1335 mestre Arnau (XX sous )
1336 mestre Jerònim Boufor (V sous )
1337 mestre Bernat Serramiga (V sous )
1338 en Johan Erades (X sous )
1339 en Francí Torner (V sous )
1340 en Nicholau Ferrer (X sous )
1341 en Johan Ortiz (V sous )
1342 en Jaume Gòrriz (V sous )
1343 en Francí Aguilar (VII sous )
1344 en Pere Sanç (X sous )
1345 en Johan Vilarnau (XX sous )
1346 en Johan Ramos (X sous )
1347 en Diego Taraçena (V sous )
1348 en Luís Andarí (V sous )
1349 en Miquel Gombau (X sous )
1350 en Berthomeu Tàrrega (LX sous )
1351 en Hierònim Tàrrega (X sous )
1352 en Ferrando Sentcliment (XX sous )
1353 en Hierònim Alamany (XXX sous )
1354 en Jaume Rodrigues (XV sous )
1355 en Guillem Ramon (C sous )
1356 en Diego Roïz (X sous )
1357 la viuda de Thomàs Reus (V sous )
1358 en Johan Montyel (X sous )
1359 en Alfonso Garcia (XX sous )
1360 en Pere Villes (X sous )
1361 en Johan Mosquerola (V sous )
1362 en Gaspar Avinyó (X sous )
1363 en Miquel Avinyó (X sous )