Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: corredors de coll de València ( 62 caps fiscals)

602 en Domingo Salelles (X sous )
603 en Ramon Peralta (V sous )
604 en Johan de Quantos (V sous )
605 en Johan Delgado (V sous )
606 en Johan Sabater (XV sous )
607 en Pere Tarradel (XV sous )
608 en Johan Ribó (X sous )
609 en Lorenç Galceran (X sous )
610 en Pere Martí (X sous )
611 en Johan Centelles (XX sous )
612 en Gaspar Oliver (X sous )
613 en Francisco de Roha (V sous )
614 en Johan Pérez (X sous )
615 en Galcerà Cortilles (V sous )
616 en Cosme de Aranda (V sous )
617 en Anthoni Pineda (V sous )
618 en Stheve Navarro (V sous )
619 en Anthoni de Castro (V sous )
620 (CLV sous )
621 en Guillem Colomer (V sous )
622 en Johan Pastor (X sous )
623 en Johan Borraç (V sous )
624 en Francesch Torres (V sous )
625 en Berthomeu Vallverde (V sous )
626 en Pere de Quantos (V sous )
627 Alfonso Verino (V sous )
628 Salvador Regolf (V sous )
629 Jaume Sancho (V sous )
630 Bernat Cucala (V sous )
631 Pere Batle (V sous )
632 Johan Carbonell (V sous )
633 Johan Marquès (V sous )
634 Johan Oliver (V sous )
635 Anthoni Ballester (V sous )
636 Francesch Canyelles (V sous )
637 Lorenç de Mira (V sous )
638 Johan de Monreal (X sous )
639 Pere Simó (X sous )
640 Jaume Serra (X sous )
641 Johan Martorell (V sous )
642 Thomàs Avarqua (V sous )
643 Jeroni Martí (V sous )
644 Pere Carpi (X sous )
645 Jaume Ponç (V sous )
646 Johan Bertran (V sous )
647 Johan Pellicer (V sous )
648 Jaume Gascó (V sous )
649 Jaume Vives (V sous )
650 Miquel Marí (X sous )
651 Pere Avemaria (V sous )
652 Pere Capaz (V sous )
653 Martín Gómiz (V sous )
654 Vicent Mores (V sous )
655 Nicholau Vilardell (V sous )
656 Pere Saurí (V sous )
657 Johan Thomàs (V sous )
658 Johan Aragonez (V sous )
659 Johan Galcerà (X sous )
660 Christòfol Johan (V sous )
661 Johan Valero (V sous )
662 Johan Sentonges (X sous )
663 Miquel de Vuido (V sous )