Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: corredors d'orella de València ( 148 caps fiscals)

2004 en Anthoni Ravaneto (XX sous )
2005 en Alfonso Dayista (XXXX sous )
2006 en Àlvaro de Mendayo (V sous )
2007 en Andrieta Garcia (X sous )
2008 en Anthoni Fortea (V sous )
2009 en Alfonso Fustillo (X sous )
2010 en Anthoni Beute (V sous )
2011 en Anthoni Oriol (V sous )
2012 en Amador Català (X sous )
2013 en Alfajarí (V sous )
2014 en Anthoni Barceloní (XX sous )
2015 en Anthoni Sanç (V sous )
2016 en Alfonso Mançano (V sous )
2017 en Berthomeu Vila (XX sous )
2018 en Bernat Delgado (XX sous )
2019 en Balthasar Pineda (V sous )
2020 en Berthomeu Vayo (VII sous )
2021 en Pere Belcayre (XV sous )
2022 en Bonanat Cortès (X sous )
2023 en Bernat Périz (V sous )
2024 en Christòfol Tença (V sous )
2025 en Domingo Tarragona (X sous )
2026 en Diego de Camiso (V sous )
2027 en Diego de Medina (V sous )
2028 en Ferrer Cardona (VII sous )
2029 en Francí Boga (V sous )
2030 en Francisco , lo sicilià (VII sous )
2031 en Francisco Valejo (V sous )
2032 en Francí Sunyer (X sous )
2033 en Francí Cases (X sous )
2034 en Ferrando de Borja (V sous )
2035 en Francí Johan (V sous )
2036 en Francí , lo sabaner (V sous )
2037 en Francès Castellar (V sous )
2038 en Felip Togores
2039 en Francès Garcia (V sous )
2040 en Gabriel Sanç (V sous )
2041 en Gaspar Riudaura (V sous )
2042 en Galcerà Ginestar (V sous )
2043 en Hieroni de Calatayú (X sous )
2044 en Guillem Draper (XV sous )
2045 en Galcerà Ferrer (V sous )
2046 en Gabriel Moreno (V sous )
2047 en Guillem Martí (V sous )
2048 en Guillem Marrades (V sous )
2049 en Holiver de la Rofa (X sous )
2050 en Johan de Roscos (V sous )
2051 en Jaume Manzana (V sous )
2052 en Jaume Roïz (V sous )
2053 en Johan de Carròs (V sous )
2054 en Johan Vasques (V sous )
2055 en Johan Tardio (VII sous )
2056 en Johan de la Raya (XX sous )
2057 en Jacme Marín (X sous )
2058 en Johan Tuscany (V sous )
2059 en Johan Torres (V sous )
2060 en Johan Viscahino (V sous )
2061 en Johan Ferrer (VII sous )
2062 en Johan Martines (V sous )
2063 en Johan de Anna (X sous )
2064 en Johan Cuebas (X sous )
2065 en Johan Eximeno (XV sous )
2066 en Johan Périz (VII sous )
2067 en Johan Pardo (V sous )
2068 en Johan Torres (XII sous )
2069 en Jacme de Sent Johan (V )
2070 en Jacme Martorell
2071 en Johan Serra (V sous )
2072 en Johan Talins (V sous )
2073 en Johan Pérez (X sous )
2074 en Johan Badia (V sous )
2075 en Johan Alcanàs (V sous )
2076 en Johan Grayana (V sous )
2077 en Johan Lópiz (V sous )
2078 en Johan Roïz d'Esturies (V sous )
2079 en Johan , lo saragoçà (VII sous )
2080 en Johan Franch (VII sous )
2081 en Johan Anthoni (V sous )
2082 en Johan Almenara (V sous )
2083 en Johan Gacent (V sous )
2084 en Jacme Moyoz (V sous )
2085 en Johan Corts (V sous )
2086 en Johan Sanç (V sous )
2087 en Jacme Serra (V sous )
2088 en Jaume de Ares (V sous )
2089 en Jacme Bona (V sous )
2090 en Johan Solsona (V sous )
2091 en Luís Aranya (X sous )
2092 en Luch Gonsalbes (V sous )
2093 en Luís de Conqua (VII sous )
2094 en Luís Agulló (V sous )
2095 en Luís Roïz (X sous )
2096 en Leonart Sos (X sous )
2097 en Lope Gosàlbez (V sous )
2098 en Luís Infant (VII sous )
2099 en Luís Navarro (XX sous )
2100 en Luís Vicent (V sous )
2101 en Martí Navarro (V sous )
2102 en Miquel Polo (VII sous )
2103 en Martí de Sayes (VII sous )
2104 en Miquel Sabastià (X sous )
2105 en Miquel Peralta (V sous )
2106 en Mas , lo coxo (V sous )
2107 en March Mongay (V sous )
2108 en Miquel Johan (X sous )
2109 en Manuel Quexans (V sous )
2110 en Martí Pérez (V sous )
2111 en Nicholau Riera (V sous )
2112 en Miquel Ramos (V sous )
2113 en Miquel Barberà (V sous )
2114 en Martí Badia (V sous )
2115 en Matheu Valero (VII sous )
2116 en Nicholau Sòria (VII sous )
2117 en Miquel Campos (V sous )
2118 en Miquel Sala (V sous )
2119 en Martí Servaro (VII sous )
2120 en Noffre Valls (VII sous )
2121 en Noffre Nadal (V sous )
2122 en Pere Sest (V sous )
2123 en Pere Sent Climent (VII sous )
2124 en Pere Guillem (V sous )
2125 en Pere Jordà (VII sous )
2126 en Pau Conesa (XV sous )
2127 en Pere Rodrigues (V sous )
2128 en Perot Giner (X sous )
2129 en Perot de Conqua (V sous )
2130 en Pere Noguera (VII sous )
2131 en Perot de Luna (V sous )
2132 en Perot Castelló (V sous )
2133 en Pere López (V sous )
2134 en Pere Roncales (V sous )
2135 en Pere de Anna (V sous )
2136 en Raphel Mercader (XX sous )
2137 en Ramon Cruÿlles (V sous )
2138 en Rodrigo Darrés (VII sous )
2139 en Sabastià Franch (V sous )
2140 en Thomàs Colom (XXV sous )
2141 en Thomàs Pexo (V sous )
2142 en Vicent Eximeno (V sous )
2143 en Vicent Ínego (XXX sous )
2144 en Vicent Périz (V sous )
2145 en Anthoni Palau (V sous )
2146 en Miquel Anglès (V sous )
2147 en Pere Macià
2148 en Miquel Torres (V sous )
2149 en Miquel Gòrriz (VII sous )
2150 en Scardo (V sous )
2151 en Luís Cerveró (V sous )