Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: especiers de València ( 27 caps fiscals)

2635 en Anthoni Lorens (XV sous )
2636 en Anthoni Arqués (XXV sous )
2637 en Berthomeu Arvúcies (X sous )
2638 en Carles Mercet (V sous )
2639 en Francesch Johan (V sous )
2640 en Francesch Ferreres (XX sous )
2641 na Foresa , la viuda (XX sous )
2642 en Gregori Martí (X sous )
2643 en Johan Serra (L sous )
2644 en Jacme Johan (XX sous )
2645 en Johan Fuster (XXV sous )
2646 en Johan Cardona (XXX sous )
2647 en Johan Làzer , e sos hereus (CL sous )
2648 en Jacme Sisperes (V sous )
2649 en Luís Thomàs (XXV sous )
2650 en Lorens Serveró (XXX sous )
2651 en Luís Cerveró (XXX sous )
2652 en Matheu Nàtera (XXX sous )
2653 en Miquel Martí (XV sous )
2654 na Marquesa , viuda (V sous )
2655 en Pere Miquel (XXX sous )
2656 na Thomasa , viuda (LX sous )
2657 en Thomàs Calatrava (X sous )
2658 en Mathia , tender al carrer d'en Bou (X sous )
2659 en Olonso (XV sous )
2660 hereus d'en Miquel Pérez (LXXX sous )
2661 en Jacme Carbonell , al carrer de les Barques (V sous )