Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: fusters de València ( 131 caps fiscals)

905 en Agostí Raveneto , cadirer (XV sous )
906 en Anthoni Monyoz (V sous )
907 en Anthoni Gomir (V sous )
908 en Anthoni Terol (XX sous )
909 en Anthoni Terrés (XV sous )
910 en Anthoni Bormay (V sous )
911 en Anthoni Trilles (V sous )
912 en Alonso Degalupe (X sous )
913 en Alonso de Ferreres (V sous )
914 en Andreu Calaforra (XXX sous )
915 en Anthoni Çavall (XXV sous )
916 en Anthoni Morera (LX sous )
917 en Berthomeu Serra (V sous )
918 en Berthomeu Silvestre (V sous )
919 en Bernat Puig (V sous )
920 en Cosme Lópiz (V sous )
921 en [] Campos (X sous )
922 en Diego de la Parra (V sous )
923 en Domingo Vives (V sous )
924 en Domingo Batle (V sous )
925 en Domingo Ferreres (V sous )
926 en Ferrando de Regera (V sous )
927 en Francesch Mateu (X sous )
928 en Francesch Guitart (V sous )
929 en Jeroni Fuster (V sous )
930 en Gaspar Pugeriol (V sous )
931 en Guillem Gilabert (X sous )
932 en Genís Linares (V sous )
933 en Jeroni Monyoz (V sous )
934 en Jeroni Yuçà (XXV sous )
935 en Jeroni Franch (XX sous )
936 en Jaume Noguera (L sous )
937 en Johan Carrasquer (V sous )
938 en Jaume Carci (XX sous )
939 en Jaume Abril (X sous )
940 en Johan Perales (X sous )
941 en Johan Sànchez (LXX sous )
942 en Johan Cucala (X sous )
943 en Johan Gregori (L sous )
944 en Johan Martorell (V sous )
945 en Johan Gregori , minor (XX sous )
946 en Johan Çatorre (XV sous )
947 en Johan Dayo (XX sous )
948 en Johan Sadornil (XX sous )
949 en Johan Simó (V sous )
950 en Johan Serezello (XX sous )
951 en Johan Baç (X sous )
952 en Jaume Amargós (X sous )
953 en Luís Carrasquer (XV sous )
954 en Luís Ferri (X sous )
955 en Luís Soler (X sous )
956 en Luís Bonanat (XV sous )
957 la viuda na Rogera (X sous )
958 Luís Monyoz (XV sous )
959 Lorenç Pellicer (V sous )
960 en Johan Martí (V sous )
961 en Johan Alexandre (X sous )
962 en Johan Francesch de Silla (XX sous )
963 en Jaume Lobet (V sous )
964 en Johan Sala (V sous )
965 en Jaume Andreu (V sous )
966 en Johan Costa (V sous )
967 en Johan Martí (V sous )
968 en Johan Alçamora (V sous )
969 en Nicholau Climent (C sous )
970 en Miquel Johan (XXX sous )
971 en Miquel Beneyto (V sous )
972 en Martí Ferrer (XXV sous )
973 en Miquel Ferrer (V sous )
974 en Miquel Òdena (XXV sous )
975 en March Bonanat (X sous )
976 en March Argelida (XX sous )
977 en Johan Ceresola , cadirer (CXXXX sous )
978 en Miquel Nàger (V sous )
979 en Miquel Costa (V sous )
980 en Miquel Sancho (X sous )
981 en Miquel Cota (X sous )
982 en Nofre Forment (V sous )
983 en Nofre Eximénez (XXV sous )
984 en Nofre Solà (V sous )
985 en Pere Fortuny (XXV sous )
986 en Pere Aguilar (XXX sous )
987 en Pere Ferrer (V sous )
988 en Pere Agramunt , major (X sous )
989 en Pere Agramunt , menor (XXV sous )
990 en Pere Martí (X sous )
991 en Pere Fort (XV sous )
992 en Pere Guerau (X sous )
993 en Pere Suret (X sous )
994 en Pere Pla (LX sous )
995 en Anthoni Mas (X sous )
996 en Johan de Requena (X sous )
997 en Balthasar Ribera (X sous )
998 en Pere Ramos (X sous )
999 la viuda de Vicent Queralt (X sous )
1000 en Johan Romero (V sous )
1001 en Berthomeu Cassador (V sous )
1002 en Vicent Noguera (V sous )
1003 en Miquel Rossell (V sous )
1004 en Vicent Noguera (V sous )
1005 en Martí Ferràndiz (V sous )
1006 en Johan Yuçà (V sous )
1007 en Rodrigo Torres (V sous )
1008 en Rodrigo Àlvarez (X sous )
1009 en Thomàs de Lerin (X sous )
1010 en Sancho Pérez , de Pomar (X sous )
1011 en Berthomeu Guitard (V sous )
1012 en Domingo Tarragona (XX sous )
1013 en Macià Arquer (X sous )
1014 en Miquel d'Albayda (V sous )
1015 en Johan Vidat (V sous )
1016 en Sabastià Aguilar (V sous )
1017 en Salvador de Murla (X sous )
1018 en Simó Goçalbo (V sous )
1019 en Johan de sa Casa , major (XV sous )
1020 en Johan de sa Casa , menor (X sous )
1021 en Johan Martí , cofrener (XV sous )
1022 en Nicholau Agostí (XX sous )
1023 en Luís Climent (X sous )
1024 en Johan Ardévol (X sous )
1025 en Pere Ciprés (V sous )
1026 en Miquel Johan (XXX sous )
1027 en Johan Valero (V sous )
1028 en Thomàs Giner (V sous )
1029 en Vicent Calamotxa (XXXX sous )
1030 en Vicent Camarasa (X sous )
1031 en Vicent Batle (L sous )
1032 en Vicent Sancho (XV sous )
1033 en Vicent Cerezello (V sous )
1034 en Vicent Ferràndiz (V sous )
1035 en Melchior del Duch , de Gandia (X sous )