Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: moliners de València ( 46 caps fiscals)

2529 en Anthoni Pagès (V sous )
2530 en Anthoni Alquayiz (X sous )
2531 en Anthoni Olzina , senyor del molí del Cayers (XXX sous )
2532 en Anthoni Martínez , senyor del molí de la Gàbia (XX sous )
2533 en Bertran , al molí de les Taronges (V sous )
2534 en Carreres (X sous )
2535 en Christòfol de la Montayana (V sous )
2536 en Cabet , senyor del molí de Roqua (XXX sous )
2537 en Gosalbo Yvanyes (XV sous )
2538 en Galego (X sous )
2539 en Johan Moreno , senyor del molí de Roger (XXX sous )
2540 en Johan Martí (X sous )
2541 en Johan Just (XX sous )
2542 en Johan Amargós , senyor del molí d'en Solach (XX sous )
2543 en Johan de Mendrana (XX sous )
2544 en Johan Torrella (XX sous )
2545 en Johan Beneyto (XXX sous )
2546 en Johan Erant (XV sous )
2547 en Jacme de Aragó , senyor de Pals (X sous )
2548 la viuda Calamoya , y sa filla (XXX sous )
2549 en Lope Xereço (X sous )
2550 en Miquel Sores , del Reyal (XXX sous )
2551 en Miquel Ferrando (V sous )
2552 en Miquel Arant , a les Alberedes (XXX sous )
2553 en Mariner , sobrestant (V sous )
2554 en Miquel Burguera , senyor de Raig (X sous )
2555 en Pere Montayana , senyor del molí (XXX sous )
2556 en Pere Ferràndiz (XXX sous )
2557 en Pere Lópiz (V sous )
2558 en Pere Andrés , senyor del Blanch (XXX sous )
2559 en Pere Lópiz , senyor del molí de les Monges (XXX sous )
2560 en Pere Salines , senyor del molí de les Fonts (XXX sous )
2561 en Pere Martínez (X sous )
2562 en Sabastià Polo (X sous )
2563 en Vicent Gilabert , senyor del molí de Torrella (XXX sous )
2564 en Hieroni Dones (V sous )
2565 en Johan Palau (V sous )
2566 en Johan Falconer (V sous )
2567 en Johan Raffalbes (V sous )
2568 en Johan Lópiz (V sous )
2569 en Johan Raiadell (V sous )
2570 en Miquel Thobies (XV sous )
2571 en Matheu Segondo (V sous )
2572 en Miquel , lo genovès (X sous )
2573 en Pere Vives (X sous )
2574 en Bernat de Campos (X sous )