Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: traginers de València ( 36 caps fiscals)

1530 Anthoni Castelló (V sous )
1531 en Anthoni Aragonez (V sous )
1532 en Berthomeu Polea (V sous )
1533 en Berthomeu Boix (V sous )
1534 en Berthomeu Guillem (V sous )
1535 en Diego Visaull (V sous )
1536 en Diego Ximénez (V sous )
1537 en Francesch Buytrago (V sous )
1538 en Ferrando de Burgos (V sous )
1539 en Guillem Alamany (V sous )
1540 en Guillem Cathalà (V sous )
1541 en Guillem Boix
1542 en Johan Tornero (V sous )
1543 en Johan Martí (V sous )
1544 en Johan Daniu (V sous )
1545 en Johan Conill (V sous )
1546 en Johan Miquel Navarro (VII sous )
1547 en Jaume Forner (XXV sous )
1548 en Johan Garcia , sego (V sous )
1549 en Jaume Cabrero (V sous )
1550 en Johan Baessa (XV sous )
1551 en Johan Torrella (V sous )
1552 en Miquel Murta (V sous )
1553 en Miquel Vilagrassa (V sous )
1554 en Miquel Sala (V sous )
1555 en Martí Navarro (V sous )
1556 en Martí de Rebollar (V sous )
1557 en Pere Ronquales (V sous )
1558 en Pere Mayol (V sous )
1559 en Pere Castelló (X sous )
1560 en Pedro de Xea (VII sous )
1561 en Pere Vidal (V sous )
1562 en Pasqual Sorita (V sous )
1563 en Pero Pérez (V sous )
1564 en Sancho Terol (V sous )
1565 en Vicent Luna (V sous )