Página nueva 1  

Cens de 1510. Ciutat de València
 

OFICI o PARRÒQUIA: velluters de València ( 241 caps fiscals)

664 Albert Borrell (X sous )
665 en Anthoni Batle (X sous )
666 en Ambròs Lombart (X sous )
667 en Àlvaro de Leon (X sous )
668 en Alonso Pasqui (V sous )
669 en Anthoni Olmos (V sous )
670 en Alfonso Martí (X sous )
671 en Anthon de Montago (V sous )
672 en Alonso de Alagó (XX sous )
673 en Adrià Biso (XXX sous )
674 en Agostí Solà (XX sous )
675 en Agostí Biso (V sous )
676 en Alonso de Arévalo (XV sous )
677 en Ausiàs Molinos (V sous )
678 en Alonso Marquina (XXXV sous )
679 en Àlvaro Vatlejo (XXXV sous )
680 en Berthomeu Ordunya (V sous )
681 en Berthomeu de Pau (VII sous )
682 en Berthomeu Falquó (XX sous )
683 en Batista de Quart (V sous )
684 en Batista Vinyals (X sous )
685 en Balthasar Martínez (V sous )
686 en Berthomeu Soler (V sous )
687 en Berthomeu Genís (X sous )
688 en Batista Repallo (XXXX sous )
689 en Batista Prasen (XV sous )
690 en Balthasar Almendra (XX sous )
691 en [] Blanes (X sous )
692 en Berthomeu Sànchez (V sous )
693 en Berthomeu Diego (X sous )
694 en Berthomeu Granyana (V sous )
695 en Berthomeu de Carpesa (X sous )
696 en Cosme Tença (X sous )
697 en Domènego del Poso (X sous )
698 en Diego de Tendillas (V sous )
699 en Diego de Pareja (V sous )
700 en Damià Adrover (X sous )
701 en Domènech Vernasar (XX sous )
702 en Diego Roiges (V sous )
703 en Diego Gómez (LXXX sous )
704 en Stheve Martí (XX sous )
705 en Stheve Lavorella (V sous )
706 en Sperandreu (XV sous )
707 en Francisco de Cuevas (X sous )
708 en Francisco del Gaço (V sous )
709 en Francesch Monfort (V sous )
710 en Francesch Berthomeu (XXX sous )
711 en Francisco Caravajar (V sous )
712 en Francesch Castellar (X sous )
713 en Francisco Veneto (XX sous )
714 en Francisco de Roges (XXX sous )
715 en Francesch Tamarit (LXXX sous )
716 en Francesch Terí (XV sous )
717 en Felip Teixada (V sous )
718 en Francescho Bellvís (XXX sous )
719 en Francesch Pastor (X sous )
720 en Jeroni Borrell (C sous )
721 en Gregori Bisço (X sous )
722 en Gaspar Rausell (X sous )
723 en Gregori Darpi (XX sous )
724 en Gaspar Lege (X sous )
725 en Goçalbo d'Arques (XX sous )
726 en Jeroni Vernaso (V sous )
727 en Jolià Candilla (X sous )
728 en Gaspar Gayader (XXX sous )
729 en Gaspar Çapello (V sous )
730 en Gaspar Canyelles (XXX sous )
731 en Genís Oquo (V sous )
732 en Jeroni Martí (V sous )
733 en Jeroni Cremades (V sous )
734 en Gabriel Çaragoçà (V sous )
735 en Gabriel Tuscany (XV sous )
736 en Guillem Fenoll (XX sous )
737 en Jeroni Gaçol (XXX sous )
738 en Gabriel Abella (V sous )
739 en Guillem Bacó (XX sous )
740 en Gaspar Felip (X sous )
741 en Jeroni de Ronquo (XXXX sous )
742 en Jeroni de Mur (V sous )
743 en Johan Francesch Pelegrí (X sous )
744 en Jacobo de Raseu (X sous )
745 en Jacobo Alabaya (XV sous )
746 en Johan Alabaya (V sous )
747 en Johan Pellicer (XXX sous )
748 en Johan Navarro (XXX sous )
749 en Jaume Mas (XX sous )
750 en Jaume Roselló (XV sous )
751 en Johan Salazar (V sous )
752 en Johan Ferrer (XV sous )
753 en Derreres (XV sous )
754 en Johan Mollà (LXXX sous )
755 en Johan de la Calle (X sous )
756 en Johan Calacena (X sous )
757 en Johan Montaus (V sous )
758 en Jaume Venrell (X sous )
759 en Johan Pérez (XXV sous )
760 en Johan Venècia (X sous )
761 en Jaume Mil·lanès (XV sous )
762 en Johan Tarragó (V sous )
763 en Johan de les Ames (LX sous )
764 en Johan Alvarel (XXX sous )
765 en Johan Barreda (XX sous )
766 en Jaume Dolç (XV sous )
767 en Johan Gómiz (XXX sous )
768 en Jaume Pellicer (V sous )
769 en Johan Besaldú (V sous )
770 en Jaume Vela (V sous )
771 en Johan Saranyana (XXX sous )
772 en Johan Çabater (V sous )
773 en Johan Garcia (V sous )
774 en Jaume Salvador (XX sous )
775 en Johan Goçalbo (XV sous )
776 en Johan Montesa (X sous )
777 en Johan de Costa (X sous )
778 en Johan Cremades (X sous )
779 en Jaume Mont (X sous )
780 en Johan Ros (V sous )
781 en Johan Maior (V sous )
782 en Johan de Montego (X sous )
783 en Johan de Lesma (V sous )
784 en Johan Aloy (X sous )
785 en Johan Jordi (XXX sous )
786 en Johan March (XXV sous )
787 en Johan Montesa (X sous )
788 en Johan Molins (XX sous )
789 en Jofré Belcayre (X sous )
790 en Johan Selma (XV sous )
791 en Johan Splugues (XX sous )
792 en Johan Ramon de Camares (XXX sous )
793 en Jeroni Sanç (V sous )
794 en Jaume Pérez (XX sous )
795 en Jeroni Rossell (X sous )
796 en Johan Pardo (XX sous )
797 en Johan Torigo (V sous )
798 en Johan Pastor (X sous )
799 en Johan Vicent (V sous )
800 en Johan Sala (XX sous )
801 en Johan Sànchez (XX sous )
802 en Johan Eximénez (V sous )
803 en Johan Cardona (X sous )
804 en Luís Pellicer (X sous )
805 en Luís Borrell (XXX sous )
806 en Luís de Funes (V sous )
807 en Luís Sanç (V sous )
808 en Luís Quexada (XXV sous )
809 en Luís Mollà (XX sous )
810 en Luís Carnicer (XV sous )
811 en Luís Lópiz (V sous )
812 en Luís Paries (XV sous )
813 en Lorenç Lop (XX sous )
814 en Luís Garcia (X sous )
815 en Luís Tasio (V sous )
816 en Luís Çavall (XXXX sous )
817 en Luís Stor (XX sous )
818 en Luís Martí (XXV sous )
819 en Luís Martí , als patis de Frígola (V sous )
820 en Lorenç Rius (XXV sous )
821 en Luís de Noha (XX sous )
822 Miquel Manorbo (XV sous )
823 en Miquel Pérez (XV sous )
824 en Miquel Johan (XX sous )
825 en Matheu Remires (XXXX sous )
826 en Miquel Cano (X sous )
827 en Martí Rodrigues (V sous )
828 en Matheu Bareta (X sous )
829 en Miquel Calacena (X sous )
830 en Martí Çarçola (V sous )
831 en Miquel Perayrats (XX sous )
832 en Miquel Alagó (XV sous )
833 en Miquel Vicent (XX sous )
834 en March Montagut (XXX sous )
835 en Miquel Sànchez (V sous )
836 en Miquel Aragonez (XXX sous )
837 en Matheu Venècia (V sous )
838 en Miquel Aguilar (V sous )
839 en Miquel Pérez (V sous )
840 en Macià Castelló (XXX sous )
841 en Martí Navarro (V sous )
842 en Miquel Oller (XXX sous )
843 en Nicholau Bayà (V sous )
844 en Nicholau Pérez (V sous )
845 en Nofre Martí (V sous )
846 en Pere Johan Borrell (XXV sous )
847 en Pere Conesa (V sous )
848 en Pere Batle (XXV sous )
849 en Pere Calacena (X sous )
850 en Pere Monyoz (V sous )
851 en Pere Jornet (X sous )
852 en Pere Orellano (CXXXX sous )
853 en Pere Sallent (XX sous )
854 en Pere Navarro (XXX sous )
855 en Pere Rajadell (XXV sous )
856 en Pero Pérez (XXX sous )
857 en Pere Solanes (V sous )
858 en Pedro Sanç (X sous )
859 en Pere Repallo (V sous )
860 en Pere Oscunyo (XV sous )
861 en Pere Badalí (X sous )
862 en Pere de Costa (X sous )
863 en Pere Guasch (XXX sous )
864 en Pere Puig (XX sous )
865 en Pere Cabellos (XX sous )
866 en Pere Corbera (XX sous )
867 en Pere Melchior (V sous )
868 en Pere Cremades (X sous )
869 en Pere López (V sous )
870 en Pere de Muntesa (XX sous )
871 en Pere Camarelles (XXX sous )
872 en Pere de Quart (V sous )
873 en [] Gigos (V sous )
874 en Christòfol Biso (X sous )
875 en Christòfol Conejero (XXV sous )
876 en Sancho de Aliaga (V sous )
877 en Stheve Martí (XV sous )
878 en Sabastià de Noha (XXV sous )
879 en Sabastià Calacena (X sous )
880 en Salvador Rossell (X sous )
881 en Sarafí de Andrés (XX sous )
882 en Sabastià de Pavia (X sous )
883 en Thomàs d'Alpont (XXX sous )
884 en Thomàs Sentàngel (X sous )
885 en Vicent Borrell (LXXX sous )
886 en Vicent Pérez (XX sous )
887 la viuda Tonixqua (V sous )
888 Desideri Vernasa (X sous )
889 en Raphel Pelegrí (X sous )
890 en Jaume de Oliva (X sous )
891 en Johanot Sànchez (V sous )
892 en Lorens Beano (V sous )
893 en Alonso Roïz (V sous )
894 en Johan de Ferrara (V sous )
895 en Agostí de Pavello (V sous )
896 en Johan de Montego (V sous )
897 en Johan Almúnia (XV sous )
898 en Domènego Martínez (V sous )
899 en Manuel Mene (X sous )
900 en Jeroni Vilar (V sous )
901 en Johan Carnicer (L sous )
902 en Jeroni Carnicer (L sous )
903 en Matheu Çabater (XX sous )
904 en Blay Biso (LX sous )